Τα αιτήματα των εργαζομένων στους Δήμους

poe_kedke2

Επιστολής έστειλε η ΠΟΕ ΟΤΑ μετά την συνάντηση που είχε με τον Υπ. Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη με την οποία κωδικοποιεί τα αιτήματα των εργαζομένων στους δήμους.

Αναλυτικά τα αιτήματα είναι τα εξής:
1.    Άμεση έναρξη των διαδικασιών για την υπογραφή Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
2.    Αποτροπή με κάθε τρόπο της επαναφοράς της διευρυμένης εργασιακής εφεδρείας και των απολύσεων στο προσωπικό των Ο.ΤΑ. Α΄ Βαθμού.
3.    Αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού από την έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού. Άρση του περιορισμού για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ιδιαίτερα στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
4.    Κατάργηση των διατάξεων που μετατρέπουν τους Φο.Δ.Σ.Α. από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) σε Ανώνυμες Εταιρείες.

5.    Αντιμετώπιση των δαπανών μετακίνησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων, κυρίως Καλλικρατικών, Νησιωτικών ή Ορεινών Δήμων που αναγκάζονται καθημερινά να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν στην έδρα του Δήμου όπου είναι υποχρεωμένοι από 1-1-2011 να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
6.    Τροποποίηση του άρθρου 20 (υπερωριακή εργασία) του Ν.4024/2011 στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα, σε 24ώρη ή 12ώρη βάρδια.
7.    Την πρόβλεψη για την εκπροσώπηση-συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των Φo.Δ.Σ.Α.
8.    Αντιμετώπιση των αυθαίρετων αποφάσεων των αιρετών που αφορούν στις τοποθετήσεις αναπληρωτών Προϊσταμένων, μετακινήσεις καθώς και ανάθεση καθηκόντων που δεν προβλέπονται από την ειδικότητά τους.
9.    Να δοθεί άμεσα νομοθετική λύση στο σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη βαθμολογική κατάταξη των Μουσικών (Πτυχιούχων Ωδείων), σύμφωνα με το Ν.4024/2011.
10.    Τροποποίηση του άρθρου 28, παρ. 4 του Ν.4024/2011 για να αρθεί η αδικία της βαθμολογικής καθήλωσης για τρία (3) χρόνια σε όσους εργαζόμενους έχουν προσληφθεί ή μεταταχθεί με τυπικόν προσόν την εμπειρία.
11.    Νομοθετική επίλυση του προβλήματος της συνέχισης εφαρμογής του άρθρου 4 του Ν.3660/2008 (πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια σε όσους έχουν ενταχθεί στα Β.Α.Ε.) καθώς στο Ν.4024/2011 δεν υπάρχει πρόβλεψη.
12.    Τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1 του Ν. 4024/2011 καθώς έχουν αποκλειστεί πολλές κατηγορίες εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
13.    Την επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την καταβολή του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4024/2011 καθώς και στην υπό έκδοση κοινή Υπουργική Απόφαση να μην υπάρχουν αποκλεισμοί περιοχών.
14.    Την άμεση εφαρμογή του άρθρου 49 του N.3979/2011 που προβλέπει την κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.
15.    Σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας. Αποφυγή με κάθε τρόπο των προτάσεων που ακούγονται για την χορήγηση στο ένστολο προσωπικό αμυντικών μέσων. Κοινή σύσκεψη Υπουργείου Εσωτερικών, Κ.Ε.Δ.Ε. και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.
16.    Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 που δίνει τη δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.

17.    Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 30, παρ.4 του Ν.3731/2008 με την οποία αναδιατυπώθηκε το άρθρο 145, παρ.6 του Ν.3584/2007 και όρισε ότι, «η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, με εξαίρεση τις πειθαρχικές ποινές της προσωρινής και οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού».
18.    Αναγνώριση βαθμολογικά και μισθολογικά της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. που είχαν πριν το διορισμό τους σε μόνιμες θέσεις ύστερα από προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
19.    Αναγνώριση συνταξιοδοτικά του χρόνου εκπαίδευσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που προσλαμβάνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 135/2006.
20.    Κατάργηση της κράτησης 1% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. που γίνεται στις πρόσθετες αποδοχές των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. καθώς δεν είναι μέτοχοι του Ταμείου αυτού.
21.    Τροποποίηση του άρθρου 225 του Ν.3584/2007 με την προσθήκη εδαφίου Β’ για να εναρμονισθεί με την Σ.Σ.Ε. του έτους 2010 της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σχετικά με τον υπολογισμό της αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007.
22.    Διόρθωση της διάταξης του άρθρου 45, παρ. 5 του Ν.3979/2011 που αναφέρεται στις μετατάξεις του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.
23.    Έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το άρθρο 82, παρ. 6 του Ν.3584/2007 που καθορίζει τις κατηγορίες, τους κλάδους και τα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.
24.    Συμπλήρωση της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.: 53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ.–ΤΕΥΧΟΣ Β’–ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1503/11-10-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συμπεριληφθούν ειδικότητες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ανωτέρω κοινή Υπουργική Απόφαση.
25.    Αναγνώριση ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά της προϋπηρεσίας των Σχολικών Φυλάκων που είχαν πριν μετατραπεί η σύμβασή τους σε Αορίστου Χρόνου με το Π.Δ. 164/2004.
26.    Επανεξέταση της διάταξης του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 που αύξησε αδικαιολόγητα το ωράριο του Παιδαγωγικού προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς από 32 σε 40 ώρες εβδομαδιαίως με αποτέλεσμα την εξόντωση του Παιδαγωγικού προσωπικού, την κατάργηση του Δημόσιου και Παιδαγωγικού χαρακτήρα των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών και τη μετατροπή τους σε ΠΑΡΚΙΝΓΚ και «ΑΠΟΘΗΚΕΣ» παιδιών.
27.    Τροποποίηση της διάταξης, άρθρο 6, παρ.3 του Ν.3801/2009 σχετικά με την συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού στις επιλογές Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.