Επιπλέον φόρος 0,10% στις δημόσιες συμβάσεις

ergaespa

Επιπλέον επιβάρυνση της τάξεως του 0,10% θα έχουν οι δήμοι στις δημόσιες συμβάσεις που υπογράφουν. Αυτό επισημαίνεται σε επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών που απευθύνεται προς τις αρμόδιες περιφερειακές διευθύνσεις.

Συγκεκριμένα γίνεται γνωστό ότι για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση ύψους 0,10% σε όλες τις συμβάσεις που υπάγονται στον ν.4013/2011.
Ειδικότερα στις συμβάσεις που υπάγονται στον σχετικό νόμο και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης θα παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και θα κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή.
Στο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες να κοινοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν τη σχετική απόφαση στις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού, και όλους τους λοιπούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.  Το σχετικό έγγραφο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το αναζητήσουν και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας: www.ypes.gr.

Τι προβλέπει ο ν.4013/2011

Σύμφωνα με το επίμαχο νομοθετικό πλαίσιο οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%. Η κράτηση αυτή  υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. Ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α’ 63) και 60/2007 (Α’ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα).
Αναδημοσίευση από localit.gr