Δικαιώθηκε η ΠΟΕ ΟΤΑ για την παραχώρηση της καθαριότητας

aporrimmat55

Απέρριψε το Ελεγκτικό Συνέδριο το διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση σε ιδιώτες του έργου επισκευής και συντήρησης των απορριμματοφόρων και των λοιπών μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας. Στην 24 σελίδων απόφαση του το Ζ’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνει σειρά νομικών πλημμελειών, σημαντικών παραλείψεων αλλά και διατάξεων του διαγωνισμού που περιορίζουν την ελεύθερη πρόσβαση εταιρειών σε αυτόν. Αφήνει να εννοηθεί δηλαδή πώς πρόκειται για «φωτογραφικές» διατάξεις.
Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιώνει απόλυτα την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που από την πρώτη στιγμή αντέδρασε στον διαγωνισμό με κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας παράλληλα τη Δημοτική Αρχή για μεθοδεύσεις με στόχο να επωφεληθούν ιδιωτικές εταιρείες σε βάρος των υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτών. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού έφθανε το ποσό των 2.285.000 ευρώ ετησίως για τον έλεγχο και τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς σε αυτόν να συμπεριλαμβάνεται το κόστος αναλώσιμων ανταλλακτικών τα οποία θα επιβάρυναν το Δήμο. Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής ήταν να «ανοίξει» το δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, αδιαφορώντας  για το εργασιακό μέλλον του προσωπικού και την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την απορριπτική απόφαση που έλαβε αμφισβητεί την ανάγκη η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων να γίνεται σε εξωτερικό ιδιωτικό συνεργείο αντί του συνεργείου του Δήμου που υπηρετούν 55 εργαζόμενοι εκ των οποίων 38 τεχνίτες. Αμφισβητεί το ύψος του προϋπολογισμού του διαγωνισμού χαρακτηρίζοντάς τον «τελείως αυθαίρετο» και συνταγμένο «μη νομίμως», αφού προβλέπεται «μηνιαία αποζημίωση ανά όχημα ανεξαρτήτως της παρουσίασης ή όχι βλάβης σε αυτό». Καταδεικνύει τέλος ως «φωτογραφική» τη διάταξη που προέβλεπε πώς δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό είχαν μόνο εταιρείες των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ήταν ισοδύναμος με το αντικείμενο της σύμβασης.
Στο σκεπτικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρονται σειρά από άλλες «ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες» εκ μέρους του Δήμου «που πλήττουν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης». Για την υποβολή ένστασης κατά της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε στη Δημοτική Αρχή προθεσμία 15 ημερών.