Νέα μείωση μισθωμάτων από 1η Οκτωβρίου

perifereia237

Nέα μείωση, μισθωμάτων που καταβάλλουν οι φορείς του δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα προβλέπει το άρθρο 2 του Ν.4081/2012 από 01.10.2012,
Σύμφωνα με το νόμο, τα μισθώματα, που καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτά αναπροσαρμόσθηκαν, μειώνονται, περεταίρω από 1.10.2012:
Σύμφωνα με την κλίμακα του νόμου τα μισθώματα μειώνονται:
Για μίσθωμα έως χίλια ευρώ, 10%.
Για μίσθωμα από 1.000,01 ευρώ 15%.
Για μίσθωμα από 2.000,01 20%.
Για μίσθωμα που υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες 3.000,00 ευρώ, 25%.
Η μείωση του μισθώματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν εφαρμόζεται στις μισθώσεις, στις οποίες οι εκμισθωτές, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4002/2011, έχουν συμφωνήσει με το Ελληνικό Δημόσιο ή τους φορείς του δημοσίου τομέα, στη μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος τουλάχιστον κατά τα παραπάνω ποσοστά.
Όταν το ετήσιο μίσθωμα, το οποίο προκύπτει μετά την εφαρμογή του νόμου, είναι κατώτερο του μισθώματος, το οποίο διαμορφώνεται από την εφαρμογή συντελεστή απόδοσης 4,80% επί της αξίας, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (Α’ 43), δικαιούται ο εκμισθωτής, με αίτησή του να ζητήσει τον περιορισμό της μείωσης του μισθώματος.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα των δήμων που δεν υπάγονταν στην υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4002/2011, η προοδευτική μείωση της παραγράφου 1 υπολογίζεται επί τη βάσει του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μισθώματος, μειωμένου κατά ποσοστό 20%.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα είχαν προβεί σε μείωση μισθώματος κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον εκμισθωτή, η ως άνω προοδευτική μείωση υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μισθώματος, μειωμένου κατά το ποσοστό που υπολείπεται έως το 20%. (παρ.5 άρθρο 2 του Ν.4081/2012)