Ερχεται νέος Καλλικράτης στα σχολεία

sxoleio

Εγκύκλιο έστειλε και πάλι το Υπουργείο Παιδείας στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους δήμους προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμό, κατάργηση και μετατροπές των σχολικών μονάδων για το έτος 2013 – 2014.
Η υπόθεση μυρίζει νέο Καλλικράτη στα σχολεία το οποίο βέβαια δεν καταλήγει πουθενά αλλού όπως αποδείχτηκε παρά σε περαιτέρω υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχολικών μονάδων και σε αύξηση του αριθμού των μαθητών κατά τμήμα.
Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι καταχώρηση των δεδομένων γίνεται με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης όμως η εμπειρία από τέτοιες καταμετρήσεις δεν δείχνει ανάλογα αποτελέσματα.
Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνταν μέχρι 19/10/2012 να καταχωρήσουν σε ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής (Survey) τις προτάσεις-εισηγήσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, και να ζητήσουν εγγράφως τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβούλιων επί των προτάσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή. Αφού γνωμοδοτήσουν τα δημοτικά συμβούλια θα συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις και θα τις διαβιβάσουν μέχρι 09/11/2012 Υπουργείο και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποσταλούν α) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης νια τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων και β) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης νια τη μεταφορά των μαθητών νια τα προτεινόμενα προς συγχώνευση και κατάργηση σχολεία που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των δήμων.
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υποβάλουν την εισήγησή τους στην ειδική φόρμα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 16/11/2012.
Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών, η ορθότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που θα διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές.
Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να είναι αναλυτικές, συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες.
Επίσης, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων κρίνεται απολύτως απαραίτητη η εξασφάλιση κατάλληλης στέγης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα προτεινόμενα προς ίδρυση σχολεία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης, θα πρέπει να αναφέρεται στις προτάσεις-εισηγήσεις.
Από το Υπουργείο επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών.