Κατατέθηκε το σχέδιο των υποχρεωτικών μετατάξεων

ypes2

Το σχέδιο υποχρεωτικών μετατάξεων και την άμεση αργία για όσους βαρύνονται με πειθαρχικά παραπτώματα στο δημόσιο υλοποιεί  ο Υπουργός Διοικητικής μεταρρύθμισης κ. Μανιτάκης. Το νομοσχέδιο που κατέθεσε στην βουλή ο Υπουργός περιλαμβάνει και το προσωπικό μόνιμο και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ του οποίου οι οργανικές θέσεις καταργούνται.
Ο νόμος στοχεύει στην άμεση κινητικότητα 2.000 υπαλλήλων αφού καταργούνται θέσεις ειδικοτήτων, κατηγοριών και κλάδων που δεν αναταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων τους και οι υπάλληλοί τους τίθενται σε διαθεσιμότητα με σκοπό την άμεση μετακίνησή τους
Οι υπάλληλοι που έχουν παραπεμφθεί σε πειθαρχικά συμβούλια για βαριά σοβαρά πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα, τίθενται σε αργία.
Διευρύνεται ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού με στόχο την αξιοποίηση των υπαλλήλων ανάλογα με τα προσόντα και την κατάρτισή τους, και με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση και τις βιοτικές του ανάγκες.
Οι υπάλληλοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας για μέχρι 1 έτος με το 75% των αποδοχών. Στη διάρκεια της διαθεσιμότητας, μετά την οποία σύμφωνα με τον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα εφόσον ένας υπάλληλος δεν μεταταγεί τότε απομακρύνεται. Ετσι με το νόμο διευρύνονται οι δυνατότητες για το προσωπικό, να μετατάσσεται εκουσίως, να μετατάσσεται υποχρεωτικά ή να υπάγεται σε προγράμματα επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισης μέχρι να μεταφερθεί ή να μεταταχθεί.
Εντάσσονται άμεσα στο σχήμα κινητικότητας υπάλληλοι των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται σε ειδικότητες, κατηγορίες και κλάδους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων όπου ανήκουν. Βασικό κριτήριο για την επιλογή αυτής της κατηγορίας υπαλλήλων είναι να έχουν προσληφθεί χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης.
Ταυτόχρονα, το νέο και αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους ενισχύεται προκειμένου να μην παραμένουν στη θέση τους στην υπηρεσία υπάλληλοι εναντίον των οποίων εκκρεμεί σοβαρή ποινική ή πειθαρχική δίωξη.
Διευρύνονται οι περιπτώσεις που οι υπάλληλοι τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία, εφόσον διώκονται για σοβαρά ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση απομάκρυνσή τους από την υπηρεσία μέχρι να καταδικαστούν τελεσίδικα ή να αθωωθούν.