Νέος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρηματοδοτήσεις

odigos_xrimatodotiseis-4

Την νέα γεινιά χρηματοδοτικών εργαλείων δημοσιοποίησε στη νέα έκδοση του
οδηγού για τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο οδηγός αναφέρεται στη νέα γενιά χρηματοδοτικών κεφαλαίων μετά το 2013 υπό το δόγμα “Θέλουμε να σας προσφέρουμε «περισσότερη Ευρώπη» για τα ίδια χρήματα”. Ο προγραμματισμός αναφέρεται στην ανακοίνωση στην έκδοση είναι το ουσιαστικό κριτήριο της καλής διακυβέρνησης. Για
τον σκοπό αυτό, όλα τα θεσμικά κοινοτικά όργανα έχουν αρχίσει να εργάζονται στην κατεύθυνση αυτή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην εξέλιξη της παγκόσμιας
οικονομίας και στον αντίκτυπό της στην Ευρώπη, το 2007 πρότεινε μια σειρά
προγραμμάτων ώστε να τονωθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε
όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης.
Στις ιδιαιτέρως δύσκολες οικονομικές συνθήκες που ακολούθησαν, αυτές οι
δυνατότητες χρηματοδότησης συνέβαλαν σε κάποιο βαθμό στα μέτρα για την
αντιμετώπιση της κρίσης και βοήθησαν να διατηρηθεί ο ρυθμός επίτευξης των
εξαιρετικά υψηλών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε μια Ένωση 27
κρατών μελών.
Τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013 έδωσαν μεγάλη έμφαση στην
έρευνα, στη στήριξη της ανάπτυξης δικτύων για εμπορεύματα, ανθρώπους και ενέργεια, και συνέβαλαν στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς και στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, η ΕΕ θέσπισε απλούς, πρακτικούς και διαφανείς κανόνες για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνδεσμο:

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/ProgramSynergas/enhmeroseis_anakoinoseis/