Μειώνονται και καταργούνται αποζημιώσεις προέδρων και δημοτικών συμβούλων

dimotiko_symvmy

Μειώνονται κατά 50% οι αντιμισθίες και κάθε είδους αμοιβές των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων και των Νομικών Προσώπων των δήμων και όλες οι αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων σύμφωνα με τα μέτρα που θα ψηφιστούν μάλλον αύριο και θα επικυρώσουν το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο.
Αυτό προβλέπεται στην παράγραφο Γ1 (Μισθολογικές Διατάξεις του Δημόσιου Τομέα) του νόμου που ψηφίζεται και συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το εδάφιο 3 από 1/1/2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων και των περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά 50% επί του ποσού που καταβάλλεται 31/12/2012
Επίσης σύμφωνα με το εδάφιο 5 κατά 50% μειώνονται και οι αποδοχές, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης και πάσης φύσεως αμοιβές προέδρων αντιπροέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων όλων των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ

Σύμφωνα με το εδάφιο 5β καταργούνται και οι αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων και καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 140 του νόμου 3463 που αναφέρει ότι “ Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ανεξαρτήτως εάν έχουν και την ιδιότητα του αντιδημάρχου, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις του και τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, εκτός από τον δήμαρχο, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τρεις (3)το πολύ συνεδριάσεις το μήνα».

Οπως είναι ήδη γνωστό καταργούνται όλα τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων Πάσχα και αδείας για όλους τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων.

Ο Βασικός Μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάση των οποίων καθορίζονται οι αμοιβές Δημάρχων και αντιδημάρχων διαμορφώνεται στα 3.450 ευρώ