Υπό εποπτεία οι δήμοι για να εξοικονομήσουν 775 εκατομμύρια

ypoikmy

775 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να εξοικονομήσουν από τις δαπάνες τους οι δήμοι όλης της χώρας, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής τα μέτρα του οποίου ψηφίζονται αυτές τις ημέρες από τη βουλή.
Το ΜΠΔΣ που προέβλεπε επαναξιολόγηση των δαπανών των ΟΤΑ κατά 150 εκ το 2011 και κατά 100 εκ το 2012 προβλέπει για το 2013, 175 εκ ευρώ.
Από το 2014 όμως η βελτίωση των αποτελεσμάτων των ΟΤΑ θα προέλθει και από την αύξηση των ιδίων εσόδων και θα ανέλθει στα 250 εκ ευρώ. Αυτή η αύξηση αναλύεται σε 50 εκ το 2014, 75 το 2015 και 126 το 2016. Επίσης άλλα 100 εκ προβλέπεται να εξοικονομηθούν από την αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ μέσω της υποχρεωτικής έκδοσης «δημοτικής ενημερότητας».
Ομως, άμεσα προωθείται νομοθετική ρύθμιση με την οποία εντός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, θα δημιουργηθεί το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Μέσω αυτού, θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση η εκτέλεση του προϋπολογισμού κάθε δήμου. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις, θα ενημερώνεται ο φορέας ότι υποχρεούται σε άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του που θα τον υποβάλει προς νέα έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μετά πάροδο τριμήνου και εφόσον ο φορέας εξακολουθεί να παρουσιάζει αποκλίσεις, τότε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα υπάγεται υποχρεωτικά στο (αναθεωρημένο) πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, με μερική απώλεια της διαχειριστικής του αυτονομίας, που συνεπάγεται: α) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως μη ανελαστικές δαπάνες, χρησιμοποιώντας γι αυτό και τη ΣΑΤΑ β) υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού γ) αύξηση ιδίων εσόδων μέσω τελών φόρων κλπ.