Αλλάξανε τα όρια αμοιβής των μελετητών

erga_dromoi

Εγκύκλιος στάλθηκε στους δήμους όλης της χώρας σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την τροποποίηση των ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ανά τάξη πτυχίου του άρθρου 14 του Π.Δ. 138/2009. Στην εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας δημοσίων έργων 
κ. Στράτος Σιμόπουλος, επισημαίνεται ότι από την 17/11/2012 τέθηκε σε ισχύ το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» ( Α’ 185 )», μετά τη λήξη της αναστολής ισχύος του την 16/11/2012, η οποία είχε δοθεί με το Π.Δ 133/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’263).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ138/2009 από την έναρξη ισχύος του προβλέπεται μεταξύ άλλων :
α) η συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (Γ.Ε.Μ) εντός δύο μηνών, (άρθρο 8 παράγραφος 8).
β) η τροποποίηση των ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ανά τάξη πτυχίου (άρθρο 14 ) και
γ) η δέσμευση του πτυχίου του κάθε μελετητή σε μία μόνο εταιρεία μελετητών στο νομό που έχουν την επαγγελματική τους έδρα ο μελετητής και η εταιρεία (άρθρο 4 παράγραφος 2).
Όσον αφορά την τροποποίηση των ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ανά τάξη πτυχίου του άρθρου 14 του Π.Δ. 138/2009, με την εν λόγω Εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι σχετικά με τις προκηρύξεις για ανάθεση εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του ν.3316/2005 που έχουν αποσταλεί για δημοσίευση μετά τις 16/11/2012, αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν και σε περίπτωση που διαπιστώνεται αλλαγή στις καλούμενες τάξεις λόγω μεταβολής των ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής, τότε θα πρέπει να διορθωθούν βάσει των νέων ορίων και να αποσταλούν εκ νέου για δημοσίευση.
Για πληροφορίες στην εγκύκλιο δίνεται το τηλέφωνο της κας Χαραλαμποπούλου: 210 6428969