Υπογράφτηκαν οι ληξιπρόθεσμες

ypes2

Υπογράφτηκε τελικά από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη η χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», η επιχορήγηση συνολικού ποσού 253.207.845,00 € σε ΟΤΑ της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους όπως είχαμε αναρτήσει στις 24 Δεκεμβρίου.
Στην απόφαση επισημαίνεται ότι οι οφειλές αφορούν αυτές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.
Σημειώνεται επίσης ότι για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, απαιτείται η δημιουργία ειδικού λογαριασμού κάθε δήμου με τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου…» στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων που απορρέουν από συμβατική υποχρέωση του Υπουργείου έναντι του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι εντολές εξόφλησης προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών προς πληρωμή δικαιούχων ( ΙΒΑΝ ) θα δίδονται στο Ταμείο Π.Δ. από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την υποβολή τους σε αυτό από κάθε δήμο.
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδα του Κ.Α. 1215 του Προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013 των δικαιούχων Οργανισμών και της κατηγορίας εσόδων «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».