Επαναπροσδιορισμός από τα δημοσιεύματα περί απ’ ευθείας αναθέσεων

grafeio

Το φαινόμενο της διασταλτικής εώς ξεχειλωμένης ερμηνείας του νόμου βρήκαν την ευκαιρία να επανεξετάσουν οι δημοτικές αρχές και οι αντιπολιτεύσεις στο θέμα των απ’ ευθείας αναθέσεων μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που συνέδεαν τις αναθέσεις αυτές με τον έλεγχο των αιρετών από το ΣΔΟΕ.
Ανοίγοντας τα βιβλία τους οι περισσότεροι ανακάλυψαν την υποχρέωση τους να εγκρίνεται πρώτα οποιαδήποτε σύμβαση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2γ δδ του Νόμου 4013/2011.
Στην συνέχεια ανακάλυψαν τις περιοριστικές διατάξεις των άρθρων  25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (άρθρο 40 παρ. 3 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ενώ έψαξαν να βρουν και τον νομικό προσδιορισμό των περιπτώσεων «ανωτέρας βίας».
Στο 90% των περιπτώσεων οι απ’ ευθείας αναθέσεις είναι ακάλυπτες.
Ομως στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι απ’ ευθείας αναθέσεις δεν αφορούν υποθέσεις ευνοιοκρατίας και εξυπηρέτησης ημετέρων ή δημιουργία προμήθειας κάτω από το τραπέζι. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για γραφειοκρατικά εμπόδια ή αδράνεια των υπηρεσιών οι οποίες στο παραπέντε φτάνουν να ετοιμάσουν τα απαραίτητα έγγραφα. Εκτεθιμένες οι υπηρεσίες στο δήμαρχο, δεν του αρνούνται τελικά την απ’ ευθείας ανάθεση παρά το γεγονός ότι δεν τηρούν τις απαραίτητες διαδικασίες.
Εντωμεταξύ στις 20 ∆εκεμβρίου 2012 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (3400 Β ́) η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α ́) Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου).
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’), η σύσταση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων) σκοπό έχει τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις, συναπτόμενες γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης, ανεξαρτήτως διαδικασίας, με προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ.
Σύμφωνα με το νόμο δεν εκτελείται οποιαδήποτε δαπάνη εάν δεν έχει προηγηθεί ́ η σχετική καταχώριση στο μητρώό και η έκδοση Αριθμού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης.
Η υποχρέωση καταχώρισης για τα Υπουργεία αρχίζει στις 4-2-2013. Η υποχρέωση καταχώρισης για τους λοιπούς υπόχρεους φορείς, πλην των ΟΤΑ, αρχίζει στις 2-4-2013. Η υποχρέωση καταχώρισης για τους ΟΤΑ αρχίζει στις 2-5-2013.
Το    Κεντρικό    Ηλεκτρονικό    Μητρώο    τηρείται    στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr.