Αναστέλλονται για το Μάρτιο οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ στα έργα

erga_dromoi

Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας, υποδομών, μεταφορών και δικτύων κ
Σταύρου Καλογιάννη Αναστέλλεται η υποχρεωτική εφαρμογή της με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/ 17-7-2012 απόφασης «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) που προέβλεπε συγκεκριμένες προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ορίζεται ότι η υποχρεωτική εφαρμογή της αρχίζει από την 01-03-2013.
Ορίζεται ότι από τη δημοσίευση της παρούσας έως 28-02-2013 η εφαρμογή της με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/ 273/17-7-2012 απόφασης είναι προαιρετική στο σύνολό της.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.