Επανασυγκροτούνται αλλά υπολειτουργούν οι Δημοτικές Επιτροπές Διάβουλευσης

dedpapxolmy

Ηλεκτρονική κλήρωση πραγματοποιήθηκε στο δήμο της Κηφισιάς για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία σύμφωνα με το άρθρο 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 έχει διάρκεια  θητείάς που δεν υπερβαιίνει τα δυόμιση ́χρόνια.
Ετσι όπως οι περισσότερες Επιτροπές συγκροτήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2011 οι δήμοι υποχρεούνται να τις επανασυγκροτήσουν με την εμπειρία που αποκτήθηκε και η οποία κατά κοινή ομολογία είναι άκρως αρνητική.
Στους περισσότερους δήμους η ΔΕΔ δεν λειτούργησε ή λειτούργησε αποκλειστικά και μόνο για τον προϋπολογισμό με ελάχιστα άτομα. Οι περισσότεροι πολίτες που κληρώθηκαν δεν ανταποκρίθηκαν σε κανένα κάλεσμα αλλά δεν αντικαταστάθηκαν.

Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», η Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται κατά τα τρία τέταρτα από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και κατά το ένα τέταρτο από δηµότες εγγεγραµµένους στους εκλογικούς καταλόγους. Μέλος της επιτροπής είναι επίσης και ο δήµαρχος ή ο οριζόµενος µε απόφαση δηµάρχου αντιδήµαρχος, ο οποίος και προεδρεύει.
Οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:
α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.
β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.
Η Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης, τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις µήνες για άλλα θέµατα που έχουν τεθεί υπό διαβούλευση, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της και όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άµεση σύγκληση της επιτροπής.