Από 2 Μαΐου όλες οι συμβάσεις των ΟΤΑ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

dimosios_tomeas

 

Κάθε είδους δημόσια σύμβαση των ΟΤΑ που αφορά στην εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών με προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο των 1000 ευρώ,  από τις 2 Μαΐου καταχωρείται υποχρεωτικά πλέον στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται σε στάδια στα αντίστοιχα υποσυστήματα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αρχικά καταχωρούνται τα αιτήματα και οι εγκρίσεις τους, ακολουθούν οι προκηρύξεις, οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμής.

Σημειωτέον ότι το Μητρώο διασυνδέεται:

  • Με το «Πρόγραμμα Διαύγεια», προκειμένου, να ενημερώνεται ταυτόχρονα με τις βάσεις δεδομένων του «Διαύγεια» και το Μητρώο, σύμφωνα με τον τεχνικό σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το Μητρώο. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα καταχωρίζονται στο Μητρώο και με βάση αυτούς θα συνδέονται οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις και
  • Με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την παρακολούθηση της εύρυθμης εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων του δημοσίου τομέα, ως προς το σκέλος της έγκρισης και πληρωμής δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.

Η σύσταση  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α” 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α” 14.).

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της ΚΕΔΕ στο http://www.kedke.gr/wp-content/uploads/2013/01/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.pdf