Μας λείπει ο πραγματικός πληθυσμός

apografi

Αυτά θα έλεγε κανείς, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Και ενώ δεκάδες δήμοι περιμένουν με αγωνία την απογραφή για να αναδιατάξουν τους ποϋπολογισμούς και τις υπηρεσίες τους έχει δημοσιευτεί με τα ΦΕΚ 2230/31.07.2012 και  3465/28.12.2012 ο μόνιμος και ο νόμιμος πληθυσμός κα δεν έχει δημοσιευτεί ο πραγματικός.Στην ουσία όμως τον πραγματικό πληθυσμό χρειαζόμαστε αφού σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ 12 του Νόμου 3852/2010 «Για την εφαρμογή των διατάξεων του Καλλικράτη, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο πραγματικός πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»Ποια είναι η διαφορά:Πραγματικός πληθυσμός μιας περιφέρειας (δήμου, κοινότητας, δημοτικού / κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού): το σύνολο των, για οποιαδήποτε αιτία, παρόντων σε αυτή πρόσωπων κατά την ημέρα της απογραφής, είτε αυτά διαμένουν μονίμως στην περιφέρεια αυτή είτε βρέθηκαν να διαμένουν προσωρινώς ή τυχαίως.Μόνιμος πληθυσμός μιας περιφέρειας (δήμου / κοινότητας, δημοτικού / κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού): το σύνολο των ατόμων που έχουν την κύρια και μόνιμη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο / κοινότητα, δημοτικό / κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.Νόμιμος πληθυσμός (δημότες): ο νόμιμος πληθυσμός αποτελείται από τον αριθμό των δημοτών, δηλαδή από το σύνολο των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά τη ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη Χώρα και απογράφηκαν ως παρόντες ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό