Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πρόγραμμα Move On Green

d1644a

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα διοργανώσει  τον Μάιο του 2013, την επόμενη συνάντηση του προγράμματος Move On Green (MOG), το οποίο  συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας  Interreg IVC και έχει διάρκεια 3 χρόνια.

Το έργο στοχεύει στην   ανάπτυξη και εφαρμογή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καλών συγκοινωνιακών πρακτικών που θα διευκολύνουν τη σύνδεση μεταξύ αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών. Η  διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, η   εξυπηρέτηση των αναγκών των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών και η υποστήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών υπηρετούνται μέσα από την υλοποίηση των δράσεων του έργου.

Σ’ αυτό συμμετέχουν Περιφέρειες και εταίροι από την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία, την Αυστρία, τη Λετονία και τη Γαλλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως κύριος εταίρος του  MOG, συμμετείχε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βελτιστοποίησης Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  σε θεματικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο  στην  πόλη RZESZOW της Νοτιανατολικής Πολωνίας.  Εκεί, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές   που εφαρμόζονται ή αναμένεται να εφαρμοστούν στις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο σε σχέση με τη βελτίωση της συγκοινωνίας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε συγκεκριμένες καλές πρακτικές υπό ανάπτυξη, οι οποίες θα ενισχύσουν:

  • Την ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων μεταφορικών συνδέσεων μεταξύ των τεσσάρων πρωτευουσών των θεσσαλικών νομών, με άξονα τη σιδηροδρομική σύνδεση και το συνδυασμό με άλλα μέσα μεταφοράς για την κάλυψη των ημιαστικών, αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Ειδική αναφορά έγινε και στον σχεδιασμό της ηλεκτροκίνησης μεταξύ Βόλου – Λάρισας-Καλαμπάκα-Παλαιοφάρσαλα, όπως έχει σχεδιασθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Την ανάπτυξη εργαλείων σχεδίασης διαδρομών από τους πολίτες με τη χρήση υπολογιστή ή/και κινητού τηλεφώνου και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων μεταφοράς σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο “Move On Green (MOG)” εξειδικεύει τις πολιτικές που ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ουσιαστική ανάπτυξη των απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα περιοχών, και την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης όλων των Θεσσαλών σε παρεχόμενες υπηρεσίες και αγαθά ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους.

Στο πλαίσιο της καλύτερης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου προς όφελος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και της προετοιμασίας του συνεδρίου, στις αρχές του 2013 θα διοργανωθούν συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι κοινωνικοί εταίροι και οι πολίτες θα έχουν ενεργό ρόλο στην σχεδίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.