Επιστολή Δημάρχων της Ανατ.Αττικής για τις απώλειες των δήμων από πόρους ΚΑΠ, λόγω μη δημοσίευσης του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 2011

dimarxoi2

Σε κοινή επιστολή δήμαρχοι της Ανατολικής αναφέρουν σχετικά με την απόδοση των ΚΑΠ:

“Κατά τη διάταξη του άρθρου 54 παρ.2 εδαφ.2 του Συντάγματος «τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάσει τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής τους». Τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής κατοίκων 2011 που διενεργήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρονικό διάστημα από 10 – 24 Μαΐου 2011 με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2012, θα έπρεπε να έχουν δημοσιευθεί το αργότερο μέχρι την 24 Μαΐου 2012.

Τα αποτελέσματα του πραγματικού πληθυσμού δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού έχει ως συνέπεια οι προς τους Δήμους χρηματοδοτήσεις των ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κλπ να συνεχίζουν και μετά την εκπνοή της συνταγματικής προθεσμίας (και μέχρι σήμερα) να κατανέμονται βάσει του πραγματικού πληθυσμού του 2001.

Η σημαντική αύξηση του μόνιμου πληθυσμού των δήμων μας, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα έχει ανάλογη επίδοση και στα μεγέθη του πραγματικού πληθυσμού. Στην περίπτωση αυτή, οι δήμοι μας στερούνται και θα συνεχίσουν να στερούνται μέχρι τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού, σημαντικών εσόδων που δικαιούνται.

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχουν αυταπόδεικτες απώλειες των δήμων μας, οφειλόμενες αποκλειστικά σε καθυστέρηση και αδιαφορία και ενδεχομένως σκοπιμότητα των αρμόδιων κρατικών αρχών και υπηρεσιών, οι οποίες παρέβησαν τη συνταγματική υποχρέωσή τους, δεν δημοσίευσαν εμπροθέσμως τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 και εξακολουθούν να καθυστερούν τη δημοσίευση του κρίσιμου μεγέθους του πραγματικού πληθυσμού, ενώ συνέχισαν να χρησιμοποιούν τα παρωχημένα αποτελέσματα του 2001, που πέραν τον άλλων γενικότερων οδυνηρών περικοπών, μείωσαν τα θεσμοθετημένα έσοδα των δήμων από τους ΚΑΠ του έτους 2012, κατά σημαντικό ποσοστό.

Με την (επικείμενη) δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού του 2011, θα είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός των απωλειών οπότε απαραίτητα θα πρέπει:

α) να αναγραφούν οι απώλειες του 2012 στα έσοδα που θα μπορεί και θα πρέπει να διεκδικήσει κάθε δήμος από το Κράτος, καθώς «η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει»

β) να υπολογισθούν, βάσει αυτών των απωλειών, τα αναμενόμενα έσοδα του 2013 και των επομένων ετών, ώστε ανάλογα να αναπροσαρμοσθεί και ο ευρύτερος δημοτικός σχεδιασμός. γ) να αναζητηθούν (με κάθε τρόπο που θα κριθεί πρόσφορος) ευθύνες από όσους προκάλεσαν (και, μέχρι στιγμής, συνεχίζουν να προκαλούν) αυτές τις σημαντικές απώλειες στα έσοδα των δήμων μας. Πέραν των ανωτέρω, αξιώνουμε: α) η ΕΛΣΤΑΤ να δημοσιεύσει επιτέλους τα αποτελέσματα της απογραφής του πραγματικού πληθυσμού 2011.

β) οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, να διενεργούν τις προς τους ΟΤΑ κατανομές των χρηματοδοτήσεων των θεσμοθετημένων εσόδων τους, καθώς και κάθε άλλου εσόδου τους, υπολογίζοντας το πληθυσμιακό κριτήριο, σύμφωνα με τα δεδομένα του 2011 (και όχι του 2001) που εξακολουθεί μέχρι τώρα να εφαρμόζεται παρά τη σχετική συνταγματική πρόβλεψη.

Οι Δήμαρχοι Αχαρνών Σωτήριος Ντούρος Διονύσου Ιωάννης Καλαφατέλης Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος Λεβαντής Μαραθώνα Ιορδάνης Λουίζος Μαρκοπούλου Σωτήριος Μεθενίτης Παιανίας Δημήτριος Δάβαρης Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος Ραφήνας – Πικερμίου Γεώργιος Χριστόπουλος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου Σπάτων – Αρτέμιδας Χρήστος Μάρκου Ωρωπού Ιωάννης Οικονομάκος