Τον ανταγωνιστικό διάλογο επιχείρησε να εξηγήσει ο Σγουρός

sgouros

Την περιβόητη διαδικασία του Ανταγωνιστικού διαλόγου επιχείρησε να περιγράψει ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός στην συζήτηση που διοργανώθηκε για την διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, αφού όπως είναι γνωστό, αυτή η διαδικασία έχει επιλεγεί για την ανακήρυξη του αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή των 4 εργοστασίων για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική.
Ο κ. Σγουρός ανέφερε ότι η χρήση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου προβλέπεται ρητά στην Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

«Ανταγωνιστικός Διάλογος» είναι η διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά.

Μια δημόσια σύμβαση διευκρίνισε ο κ. Σγουρός, θεωρείται «ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καθορίσουν επακριβείς τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους τους, καθώς επίσης και στην περίπτωση που δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να προσδιορίσουν τη νομική ή/και χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου.

Ο κ. Σγουρός αναφέρθηκε στην εμπειρία της Ευρώπη;

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης, έως το 2009 έχουν προκηρυχθεί περισσότεροι από 3000 διαγωνισμοί με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, τόσο σε έργα ΣΔΙΤ όσο και σε άλλα σύνθετα έργα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας, από το 2006 έως το 2009 προκηρύχθηκαν περισσότεροι από 1200 διαγωνισμοί με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, για έργα ΣΔΙΤ και Πληροφορικής.

Σύμφωνα με μελέτη για την περίοδο 2007-2009 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνογνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ (EPEC), φορέα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε χώρες όπως Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, Δανία, η προκήρυξη έργων ΣΔΙΤ γίνεται αποκλειστικά μέσω του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Στην Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία έχουν προκηρυχθεί σε κάθε μία χώρα περισσότεροι από 100 διαγωνισμοί ΣΔΙΤ με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έργα ΣΔΙΤ επιλέγεται η διαδικασία της «Διαπραγμάτευσης, με Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού», μια ακόμα πιο περιοριστική διαγωνιστική διαδικασία σε σχέση με τον Ανταγωνιστικό Διάλογο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιλογή του Ανταγωνιστικού Διαλόγου έχει ευρεία εφαρμογή στην Ευρώπη, ειδικά για έργα ΣΔΙΤ.

Σύμφωνα με την δική μας πληροφόρηση είπε ο κ. Σγουρός, όλα τα έργα ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Αγγλία και Σκωτία έχουν προκηρυχθεί με Ανταγωνιστικό Διάλογο.

Αλλά και στην Ελλάδα ποια είναι η εμπειρία;
Έως σήμερα στην Ελλάδα η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου έχει ακολουθηθεί στα ακόλουθα έργα ΣΔΙΤ, πέραν των έργων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Αττικής.

•    Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Πελοποννήσου
•    Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Σερρών
•    Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Ηλείας
•    Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Αιτωλοακαρνανίας
•    Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Αχαΐας
•    Αξιοποίηση και αναβάθμιση Χιονοδρομικού Κέντρου 3/5 Πηγάδια στη Νάουσα

Τα δύο τελευταία έργα βρίσκονται στο στάδιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ στα τέσσερα πρώτα έχει ολοκληρωθεί η προεπιλογή υποψηφίων, και έχει ξεκινήσει η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Έως σήμερα δεν υπήρξε καμία προσφυγή από ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία κατά της επιλογής του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Επιπλέον αποτελεί επιλογή των φορέων δημοπράτησης και της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ, προς ενίσχυση του ανταγωνισμού να προεπιλέγονται έξι υποψήφιοι κατά μέγιστο, ενώ σύμφωνα με την Οδηγία 18/2004 θα αρκούσε η προεπιλογή τριών υποψηφίων.

Οι συμβάσεις ΣΔΙΤ είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και κυρίως σε νομικό και χρηματοοικονομικό. Οι ιδιώτες υποψήφιοι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουνε με ίδια και δανειακά κεφάλαια μέρος της επένδυσης και να έχουν συνολική ευθύνη μελέτης/ κατασκευής/ συντήρησης/ διαχείρισης/ εκμετάλλευσης των έργων για άνω των 20 ετών, στοιχεία που καθιστούν τις συμβάσεις αυτές ιδιαιτέρως σύνθετες.

Και έτσι κατέληξε ο κ. Σγουρός ότι με βάση τα παραπάνω θεωρεί όπως και το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Διυπουργική Επιτροπή και η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, ότι η προκήρυξη διαγωνισμών έργων ΣΔΙΤ με Ανταγωνιστικό Διάλογο, αποτελεί  την πλέον ενδεδειγμένη διαγωνιστική διαδικασία.