Προϋποθέσεις μετάταξης από δημοτικές επιχειρήσεις σε δήμους

dimosiiipallilooi

 

Ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μετάταξη εργαζόμενου από δημοτική επιχείρηση σε δήμο. Σύμφωνα με ομόφωνη γνωμοδότηση του ΣΤ’  τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπ’ αριθ. 615/2012), σε περίπτωση λύσης δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ, οι υπάλληλοι μπορούν να μεταταχθούν στο δήμο μόνο στη περίπτωση που η δραστηριότητα της επιχείρησης συνεχίζεται από το δήμο.

Ήδη το υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει εγκύκλιο μέσω της οποία γνωστοποιείται στους δήμους ότι ο υπουργός Εσωτερικών έκανε αποδεκτή τη σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου. Αναλυτικότερα σύμφωνα με τη γνωμοδότηση «η διάταξη της παρ.7* του άρθρου 109 του ν.3852/2010 περί μεταφοράς προσωπικού εφαρμόζεται σε περίπτωση λύσης δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ εφόσον, όμως, η δραστηριότητά τους, μετά τη λύση τους, αναλαμβάνεται (και συνεχίζεται) από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, άλλως εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 262 του ν.3460/2006».

*Στη παράγραφο 7 του άρθρου 109 του ν.3852/2010  προβλέπεται ότι σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων».

Με την προτεινόμενη προσθήκη αντιμετωπίζεται η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού κοινωφελούς επιχείρησης, η οποία λύεται, και εφεξής η άσκηση της δραστηριότητας της αναλαμβάνεται από υπηρεσία του οικείου δήμου ή από νομικό προσωπικό δημοσίου δικαίου του ίδιου δήμου. Ως προσωπικό νοείται αυτό που απασχολείτο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη των σχετικών συμβάσεων και η μεταφορά γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

πηγη:

 

http://www.localit.gr/?p=26671