Πλήρης απαγόρευση προσλήψεων ΥΕ και ΔΕ για 4 χρόνια

ypes2

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Εσ., το πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης επιπλέον μέτρων για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κατάστασης στη χώρα μας έχει νομοθετηθεί με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει ένα σύνολο μέτρων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό αλλά και στην αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ  Α΄ και Β΄ Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών για τα επόμενα τέσσερα έτη.

Ειδικότερα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ. 3 του άρθρου
πρώτου του ως άνω νόμου προβλέπεται :
Α. Τακτικό προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ ( εδάφιο α΄)
«Οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών αναστέλλονται έως την 31η-12-2016».

Η κατά τα ανωτέρω αναστολή αφορά σε όλες τις περιπτώσεις
προσλήψεων και διορισμών κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄
Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες για την ολοκλήρωσή τους. Έτσι, ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ οριστικοί πίνακες πριν την έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου (ήτοι 12-11-2012), οι διορισμοί των συμπεριλαμβανομένων στους πίνακες αυτούς αναστέλλονται.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της
προστασίας της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει δημοσιευθεί, μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2012, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, και δεν έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός, τότε η εκκρεμής διαδικασία (έκδοση και δημοσίευση απόφασης διορισμού, ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας) συνεχίζεται και ολοκληρώνεται κανονικά.

Εξυπακούεται ότι οι φορείς που υπάγονται στην εν λόγω διάταξη δεν
μπορούν, από την έναρξη ισχύος της και έως την 31-12-2016, να
προκηρύσσουν θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ.

Σε αντίθεση με το προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, η ρύθμιση
αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών να
πραγματοποιούν προσλήψεις και διορισμούς υπαλλήλων κατηγοριών Π.Ε. και
Τ.Ε., προκειμένου να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό αυξημένων
τυπικών προσόντων, ιδίως στην παρούσα φάση, λόγω της άσκησης νέων
αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στους ΟΤΑ με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Οι εν λόγω προσλήψεις θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανομής από τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την τήρηση του λόγου 1 προς 5.

Γ. Προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς
δήμους (εδάφιο γ΄)
«Οι προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς
δήμους δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010».