Κάντε αιτήσεις προσωπικού μέχρι 29 Μαρτίου

ypes2

Μέχρι τις 29 Μαρτίου θα πρέπει οι δήμοι και ξεχωριστά τα Νομικά τους Πρόσωπα να υποβάλουν αιτήσεις έγκρισης είτε για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε συμβάσεις μίσθωσης έργου, είτε προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβασιούχων μίσθωσης έργου αμειβόμενους αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο.
Με σχετική εγκύκλιο το Υπουργείο παρακινεί τους δήμους και τα Νομικά του Πρόσωπα να ετοιμάσουν εγκαίρως την τεκμηρίωση και να υποβάλουν τις αιτήσεις προς έγκριση.
Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αφορά συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ ή, προκειμένου για παιδικούς σταθμούς, έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών, ή έως ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι συμβάσεις έργου αφορούν διάρκεια ενός έτους. Στην εγκύλειο τονίζεται ότι οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν ξεχωριστά στο ΑΣΕΠ.
Επίσης τονίζεται ότι ισχύει πάντα ο περιορισμός του 20% σε σύγκριση με τις περσυνές προσλήψεις.

Την εκγύκλιο θα βρείτε στην διεύθυνση:

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr8920_06032013.pdf