Αμεσα στο Παρατηρητήριο το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

ypoikmy

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) είναι υποχρεωμένοι άμεσα να υποβάλουν οι δήμοι και τα Νομικά τους Πρόσωπα, συνοψίζοντας το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό τους για να ενταχθούν από την ΕΛΣΤΑΤ, στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995.Η επικαιροποίηση του ανωτέρω υποτομέα του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγμένους σε αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του ΟΤΑ, η οποία πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την αρχή του μήνα τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής.

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους

Ετσι θα επιτυγχάνεται έλεγχος του βαθμού επίτευξης των στόχων, και θα εντοπίζονται αποκλίσεις αρνητικού χαρακτήρα από το Οικονομικό Παρατηρητήριο.

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του ΟΠΔ, την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων και την ισοσκέλισή τους, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010) και 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010) Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, όπως εκάστοτε ισχύουν περί καθορισμού του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης των βάσεωνδεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών, των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας». Σε περίπτωση που ο ΟΤΑ δεν μεριμνά για τη διάθεση των προβλεπόμενων στοιχείων στον Κόμβο, καθώς και σε τυχόν κάθε άλλη βάση δεδομένων, με αξιόπιστο και ολοκληρωμένο τρόπο, κατά τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία και την Κ.Υ.Α περί Τύπου του Προυπολογισμού του ΟΤΑ επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 των παραπάνω αποφάσεων.

Κυρώσεις μη υποβολής ΟΠΔΣε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής προς έγκριση του ΟΠΔ από τον ΟΤΑ, επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 7 της υπ’αριθμ 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών καθώς και στην περίπτωση α΄ του άρθρου 7 της υπ’αριθμ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύουν.Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, είναι δυνατό το τμήμα του ΟΠΔ που αφορά τον ΟΤΑ να ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και να υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια αρχή εντός 20 ημερών από το χρόνο έγκρισης του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης ή από το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσης (σε περίπτωση που αυτά ήδη έχουν εγκριθεί), χωριστά από το τμήμα αυτού που αφορά τα νομικά πρόσωπα του ΟΤΑ.Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή αποστέλλει στο Παρατηρητήριο πρώτα το τμήμα που αφορά τον ΟΤΑ, και στη συνέχεια, ενοποιεί και το δεύτερο τμήμα αυτού, αποστέλλοντας εκ νέου το ολοκληρωμένο ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο.Επίσης, για το έτος 2013 οι ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ΟΠΔ, μαζί με τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οφείλουν κατ’ ελάχιστον να υποβάλλουν το Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Τεχνικό τους Πρόγραμμα. Το Παρατηρητήριο μπορεί, αν κρίνει απαραίτητο να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία.