Υπογράφθηκε η ΚΥΑ για τις οργανικές θέσεις

stulianidisa

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε συνολικά 26 σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (2 Περιφερειών, 9 Δήμων  και  15 Ν.Π.Δ.Δ.) αναφορικά με την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, κατ΄ εφαρμογή των  διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

Με την υπογραφή  του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, ολοκληρώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών η προβλεπόμενη από τον ανωτέρω νόμο κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στους ΟΤΑ β΄ Βαθμού.

Επί των ανωτέρω 26 συνολικά αποφάσεων το ποσοστό κατάργησης ανέρχεται στο 59%  αφού καταργούνται 926 κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, που υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται στους οικείους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ εποπτείας τους, ενώ το ποσοστό διατήρησης ανέρχεται στο 41% καθότι διατηρούνται  640 θέσεις κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης.

Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων θα διαβιβαστούν άμεσα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή και εν συνεχεία στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, προκειμένου να προσαρμοστούν οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στις διατάξεις του άρθρου 33 του ανωτέρω νόμου.