Καταργούνται 1304 οργανικές θέσεις στους δήμους

ypes2

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε συνολικά 30 σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (13 Δήμων  και  17 Ν.Π.Δ.Δ.) αναφορικά με την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, κατ΄ εφαρμογή των  διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει.
Επί των ανωτέρω 30 συνολικά αποφάσεων το ποσοστό κατάργησης ανέρχεται στο 57%  αφού καταργούνται 1.304 κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, ενώ το ποσοστό διατήρησης ανέρχεται στο 43% καθότι διατηρούνται  966 θέσεις κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης.
Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων θα διαβιβαστούν άμεσα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή και εν συνεχεία στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, προκειμένου να προσαρμοστούν οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στις διατάξεις του άρθρου 33 του ανωτέρω νόμου.