Εργαστήρι Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο δήμο Θέρμης

Δημιουργήθηκε το “Εργαστήρι Νεανικής Επιχειρηματικότητας” του Δήμου Θέρμης με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ανάμεσα στο φοιτητικό πληθυσμό του πανεπιστημίου και τους νέους ανθρώπους γενικότερα.

Ταυτόχρονα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μόνιμου εργαλείου παροχής επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους νέους επιχειρηματίες σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, καθώς και στους υποψηφίους νέους για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας.

Σύντομη Περιγραφή

Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
A. Σε επίπεδο υποψήφιων επιχειρηματιών:
   i.Να δημιουργηθεί ένα μόνιμο εργαλείο συμβουλευτικής υποστήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε οι νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες
Να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές που χαράζονται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
Να ενημερώνονται άμεσα και να συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας αλλά και γενικότερα, των κάθε είδους επιχειρηματικών επιχορηγήσεων.
Να έχουν ενημέρωση και κατευθύνσεις για τη μορφή και την αναγκαία διαδικασία δημιουργίας νέας επιχείρησης και τα στάδια εξέλιξής της.
  ii.Να δημιουργηθεί ένας μόνιμος δίαυλος επικοινωνίας με νέους ανθρώπους, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε σχέση με επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί από κάποιους άλλους νέους και όχι μόνο.

B. Σε επίπεδο επιχειρηματικότητας συλλογικά:
    i.Να αποτυπωθούν και αναδειχθούν οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των νέων για την επιχειρηματικότητα.
  ii.Να δημιουργηθεί, με βάση τα αμέσως προηγούμενα, ένα μοντέλο ανάπτυξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας σε επίπεδο δήμων και περιφέρειας.
   iii.Να ενισχυθεί ο βαθμός ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης των νέων σχετικά με την ιδέα ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Έτσι ώστε κάθε νέος να είναι σε θέση να μετατρέπει τα διαφορετικά επαγγελματικά ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
   iv.Να καταρτισθούν νέοι οι οποίοι θα είναι σε θέση να μεταφέρουν τεχνογνωσία και εμπειρίες σε άλλους νέους. Έτσι ώστε να υπάρχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, ένα μόνιμο εργαλείο υποστήριξης της δράσης και κατ’ επέκταση, ένας διαρκής αντίκτυπος της δράσης.

IΙ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η διαδικασία υλοποίησης του αναφερόμενου προγράμματος περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

1. Έρευνα πεδίου για τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των νέων σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

Αφορά τη διανομή 400 ερωτηματολογίων σε νέους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και σε επιλεγμένες ομάδες στόχους, για την καταγραφή των αντιλήψεων τους σχετικά με την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Την καταγραφή, επίσης, των παραμέτρων που θεωρούν εμπόδια ή κίνητρα για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καθώς και των προτεινόμενων από αυτούς τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παραγόμενο προϊόν: Αποτελέσματα έρευνας για τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των νέων σχετικά με την επιχειρηματικότητα

2. Εκπαίδευση 20 (ή και περισσοτέρων) νέων εκπαιδευτών σε θέματα «επιχειρηματικότητας και καινοτομίας» οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές-διαμεσολαβητές.

Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα νέων, η οποία θα απαρτίζεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι θα αποτελέσουν τους μέντορες για την υλοποίηση των δράσεων που προτείνονται από το πρόγραμμα, όπως αυτό αναλύεται παρακάτω. Η εκπαίδευση θα είναι διάρκειας 50 ωρών.

Παραγόμενο προϊόν: 20 καταρτισμένοι νέοι-πολλαπλασιαστές / διαμεσολαβητές

3. Διαμόρφωση Σχεδίου Ανάπτυξης της Νεανικής επιχειρηματικότητας.

Οι παραπάνω Ομάδες Διαμεσολάβησης («πολλαπλασιαστές») με την υποστήριξη της επιστημονικής ομάδας του Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., θα συνθέτουν τοπικά σχέδια δράσης ανάπτυξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας.

Η σύνταξη των τοπικών σχεδίων δράσης θα γίνεται με τη μέθοδο της διαβούλευσης και θα περιλαμβάνει φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της νεολαίας αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας κάθε Δήμου.

Για τον παραπάνω σκοπό θα δημιουργηθούν ομάδες εστίασης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, τη διαβούλευση και τελικά, τη συμμετοχή στο σχεδιασμό. Έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη της καινοτομίας και των καλών πρακτικών. Στόχος είναι η ανάδειξη μιας γενικευμένης μεθοδολογίας για παρόμοιες δράσεις, ώστε να τύχει ευρύτερης εφαρμογής.

Τα σχέδια δράσης που θα διαμορφωθούν θα υποβάλλονται για διαβούλευση στις αρχές του Δήμου και μετά την ολοκλήρωσή τους θα προτείνονται για υλοποίηση.

Παραγόμενο προϊόν: μοντέλο ανάπτυξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας

4. Δημιουργία δικτυακού forum επικοινωνίας και συμβουλευτικής για τη στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Αφορά τη σύσταση δικτυακού forum επικοινωνίας και συμβουλευτικής για εκείνους τους νέους που ενδιαφέρονται για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Όσον αφορά την συμβουλευτική υπηρεσία, μέσω του forum οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες θα μπορούν από προσωπικό τους λογαριασμό να διατυπώνουν τα επιχειρηματικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και να απολαμβάνουν επιχειρηματικές συμβουλές που χρειάζονται (σε θέματα χρηματοδότησης, οργανωτικά, διοικητικά, θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης, θέματα Marketing κ.α)για την στήριξη της επιχειρηματικής τους προσπάθειας. Η υπηρεσία θα παρέχεται στους νέους Κατά την διάρκεια σχεδιασμού της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικών σχεδίων τους, όσο και σε μεταγενέστερο στάδιο λειτουργίας της επιχείρησης τους.

Η συνεργασία της δράσης-προγράμματος με φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς (επιμελητήρια), καθώς και με επιχειρήσεις, για την παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας και των αναγκαίων υπηρεσιών συμβουλευτικής προς τους νέους επιχειρηματίες, εξασφαλίζει την συμβουλευτική στήριξη των νέων και την επιτυχία του εγχειρήματος.

Όσον αφορά την επικοινωνία που θα παρέχει το forum, παρέχει την δυνατότητα στους υποψηφίους νέους επιχειρηματίες ανταλλαγής εμπειριών με άλλους νέους που έχουν ήδη αναλάβει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών αφενός και αφετέρου, την ανάδειξη δυσκολιών που κάποιοι έχουν ήδη βιώσει, με στόχο την προληπτική προφύλαξη των νέων υποψήφιων επιχειρηματιών. αλλά και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των νέων επιχειρηματιών που ήδη δραστηριοποιούνται.

Παραγόμενο προϊόν: δικτυακός τόπος με δυνατότητα διάδρασης

5. Τριήμερη συνάντηση νέων για την ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής θα γίνει η παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας πεδίου, της διαμόρφωσης του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας και η διαβούλευση με φορείς, όπως αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω.