Δικαίωμα προσφυγής και οι τοπικοί σύμβουλοι

ste

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, με νομολογία του το ΣτΕ, που ανατρέπει γνωμοδότηση του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναγνωρίζει το δικαίωμα προσφυγής για την απόφαση νομιμότητας ή για την παράλειψη ενεργειών και στους εκπροσώπους και συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων όπως και στους δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση όπως είναι γνωστό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 484/ 2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, μόνη η επίκληση της ιδιότητας του δημοτικού συμβούλου δεν καθιδρύει αυτοτελώς έννομο συμφέρον προς άσκηση της ειδικής προσφυγής των άρθρων 150 (νυν 227 του Ν. 3852/ 2010) και 151 ΚΔΚ (το οποίο διατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/ 2010).  Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 60/ 2010, 2081/ 2009) έχει κριθεί ότι ο δημοτικός σύμβουλος, εφόσον δεν έχει συμπράξει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, έχει έννομο συμφέρον ως εκ της ιδιότητάς του αυτής, για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής των άρθρων 227 του Ν. 3852/ 2010 και 151 ΚΔΚ. Τούτο διότι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και μεριμνούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους για τη τήρηση της νομιμότητας (άρθρο 135, περ. Α’ και γ’ του ΚΔΚ).  Ακολούθως, θα πρέπει να θεωρηθεί, για τον ίδιο λόγο, ότι ο πρόεδρος και οι σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας έχουν έννομο συμφέρον ως εκ της ιδιότητάς τους αυτής, για την άσκηση  της ειδικής διοικητικής προσφυγής των άρθρων 227 του Ν. 3852/ 2010 και 151 ΚΔΚ, κατά των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν τις κοινότητές τους, εφόσον δεν έχουν συμπράξει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης.