395,000.00 ευρώ στο δήμο Αλίμου για πεζοδρόμια

Την ένταξη της Πράξης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” αποφάσισε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης. Οπως αναφέρεται στην απόφαση ο Υπουργός έλαβε υπόψη του την με αρ. 53835/ΕΥΣ 5777 απόφαση ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2803/9-12-2011) , με την οποία εκχωρούνται στην ΕΕΤΑΑ αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αττική 2007-2013», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν, την με αρ.πρωτ.44 πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», την αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δήμου Αλίμου προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013», το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησ στονΠίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ και  την εισήγηση της ΕΕΤΑΑ για την ένταξη/τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π. «Αττική 2007- 2013».ης και

Η Πράξη εντάχθηκε στον Αξονα Προτεραιότητας “02 – Αειοφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής” του Ε.Π. “Αττική”.

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση του δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή Αμπελακίων στο Δήμο Αλίμου με νέες επιστρώσεις , αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης, προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών, συντήρηση ζαρντινιέρων και νέες φυτεύσεις. Οι επεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση των τοπικών συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, της προσπελασιμότητας των διερχομένων και στην γενικότερη ανάπλαση της περιοχής.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται στις 395,000.00 ευρώ