Αλλες 1.500 θέσεις στους δήμους

Αυξηση των θέσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού αποφάσισαν με ΚΥΑ οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών
Η αύξηση ανέρχεται στις 1.500 θέσεις και από 4.096 ανεβαίνουν στις 5.596.
Η νέα ΚΥΑ τροποποιεί την προηγούμενη με αριθμό 17507/29-4-2013 και αφορά τον αριθµό των εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο 
ερευνητικών, αναπτυξιακών συµβολαίων και συγχρηµατοδοτούµενων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων αυξάνεται κατά 1500.

Η προηγούμενη ΚΥΑ είχε αποφασιστεί με βάση τη  μείωση κατά είκοσι τοις εκατό (20 %) του αριθμού των χορηγούμενων εγκρίσεων για το έτος 2013 σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και την εξαίρεση από τον περιορισμό αυτόν.