Και τα χρηματικά εντάλματα υποχρεωτικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

diaygeia

Με γνωμοδότησή της η Ομάδα Νομικής Υποστήριξης Συντονιστικής ΟΔΕ του Διαύγεια αποφάνθηκε ότι “τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαύγεια, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν κατά τα ανωτέρω την πράξη οριστικοποίησης της επιμέρους δαπάνης, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, η αιτιολογία της πληρωμής και το πληρωτέο ποσό (βλ. άρθρο 4 Π.Δ. 151/1998)”.

Στο τελευταίο εδάφ. της παρ. 4 του άρθρ. 6 της Απόφασης Υφυπουργού ΔιΜΗΔ υπ’ αριθ. ΕΞ604/2012 (Γρ.Υφ.)ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/10885/2012 (ΦΕΚ Β’ 1476), με την οποία ρυθμίστηκαν τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα εφαρμογής του Ν. 3861/2010, ορίζεται ότι: “Στην κατηγορία ‘δαπάνες’ καταχωρείται η διοικητική πράξη που οριστικοποιεί την πληρωμή κάθε επιμέρους δαπάνης και περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί”.

Με τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 460/2011είχε γίνει δεκτό ότι δεν είναι υποχρεωτική, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.4 περ.6 του Ν 3861/2010, η ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια» των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδουν οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ή τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Όμως με τη νέα απάντησή της η ομάδα νομικής υποστήριξης – συντονιστικής ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΥΔΙΜΗΔ, ανατρέπει την ανωτέρω γνωμοδότηση, αφού όπως λέει, κατά τη διατύπωση της υπ’ αριθμ. 460/2011 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ, δεν είχε εκδοθεί η ως άνω Απόφαση Υφυπουργού ΔιΜΗΔ και ως εκ τούτου δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ειδικότερες επί του θέματος κανονιστικές ρυθμίσεις της.

Να σημειώσουμε ότι την γνωμοδότηση της ΟΔΕ υπογράφουν οι ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΚΟΥ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ), ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ