ΠΟΕ ΟΤΑ: να γίνουν άμεσα επιλογές προϊσταμένων

poe_grafeia

Να επιβάλει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης την άμεση επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους δήμους , αλλιώς θα το διεκδικήσουν οι ίδιοι οι σύλλογοι των εργαζομένων δικαστικά, ζητάει με επιστολή της η ΠΟΕ ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα η ΠΟΕ ΟΤΑ στην επιστολή που έστειλε στον Υπουργό αναφέρει:

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 1061/7-10-2013 εγγράφου μας αλλά και της επιστολής του Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Κώστα Ασκούνη (αριθμ. πρωτ.: 3029/3-10-2013) για την αναστολή των διαδικασιών που αφορούν στις κρίσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, σας επισημαίνουμε τα πιο κάτω:

 1.  Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 5 του Ν.3584/2007, προβλέπεται ότι:
  «5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση».
 2.  Το άρθρο 17 του Ν.3879/2010, αναφέρει επίσης τα πιο κάτω:
  «Άρθρο 17: Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.
      Οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 Α’) ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για τις μετατάξεις των άρθρων 254 έως και 258 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) και για προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με σχέση μίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών».
 3.  Τη με αριθμ. πρωτ.: οικ.34832/2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου σας για την Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν.3839/2010, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται:
  «Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, καθώς από το 2009 και εντεύθεν δεν έχουν γίνει επιλογές Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε (και με e-mail) τους Δήμους χωρικής σας αρμοδιότητας για τη πιστή και άμεση εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα εγκύκλιο, επισημαίνοντας τους την υποχρέωσή τους για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή και από τους εποπτευόμενους φορείς τους.
  Προς τούτο το αρμόδιο προς διορισμό όργανο των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού πρέπει να αποστείλει στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων, δεδομένου ότι η αποστολή τους συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος».

Σύμφωνα με τα πιο πάνω είναι σαφή η υποχρέωση των Δήμων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων στην επιλογή των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων με αξιοκρατικά κριτήρια, καθώς οι αιτιάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι προσχηματικές με μοναδικό στόχο την συνέχισή μιας αδιαφανούς και αναξιοκρατικής κρίσης και ανάδειξης στις θέσεις ευθύνης των Δήμων προσώπων που είναι «αρεστοί» στους αιρετούς.

Η μη απάντησή σας τόσο στο αίτημα της Κ.Ε.Δ.Ε. για την αναστολή των κρίσεων των Προϊσταμένων όσο και στο δικό μας για την απόρριψη του αιτήματός της Κ.Ε.Δ.Ε. αλλά και η ταυτόχρονη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό των Μελών του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιλογή των Γενικών Διευθυντών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3584/2007, δείχνει ότι βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ΑΜΕΣΑ να προχωρήσει η σχετική διαδικασία.

Επειδή διαφαίνεται από μεγάλο αριθμό αιρετών η άρνηση να υλοποιήσει τις σχετικές διατάξεις σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει ΑΜΕΣΑ οι υπηρεσίες σας να ενημερώσουν τόσο τους αιρετούς όσο και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για τις επιπτώσεις από την μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και ιδιαίτερα την παρ. 3α του άρθρου 89 του Ν.3584/2007, όπου αναλυτικά αναφέρει:
«3. α. Η επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της θητείας τους.
Παράλειψη αποστολής των φακέλων εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου οργάνου η οποία τιμωρείται πειθαρχικώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Κύριε Υπουργέ,

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει καμία εξέλιξη, σας ενημερώνουμε ότι με πρωτοβουλία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα υπάρξει κατεύθυνση σε όσους εργαζόμενους ή Συλλόγους Εργαζομένων αντιμετωπίζουν προβλήματα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων να τη διεκδικήσουν δικαστικά.
Για το σκοπό αυτό η Νομική Υπηρεσία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συντάσσει σχέδιο μηνυτήριας αναφοράς το οποίο θα αποσταλεί σε κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να διεκδικήσει το αυτονόητο. Αξιοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη.