Αναρτήθηκαν οι πίνακες για την κοινωφελή

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων για τους 27.948 της δεύτερης φάσης των ανέργων που καταλαμβάνουν τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας από τον ΟΑΕΔ.
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1502&Itemid=927&lang=el
Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ άμεσα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούμενους ανέργους.
Ο ΟΑΕΔ επισημαίνει πως η κατάρτιση των πινάκων έγινε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του ΟΠΣ του οργανισμού με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης η οποία είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.
Κάνει επίσης γνωστό πως καταρτίζει την επόμενη δημόσια πρόσκληση ανέργων για 7.400 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου.
Η δημόσια πρόσκληση, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.