Πειθαρχικές και αστικές ευθύνες για καθυστερήσεις στα τιμολόγια

Πειθαρχικές και αστικές ευθύνες θα έχουν οι υπηρεσίες που δεν θα τηρούν τις σχετικές προθεσμίες που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρο 28 του νέου νόμου για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που ψηφίστηκε στις 21 Δεκεμβρίου από τη βουλή

Σύμφωνα με την  παραπάνω παράγραφο οι προθεσμίες αποστολής από τους Διατάκτες στις οικείες Υ.Δ.Ε., των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή τους, και θεώρησης των εκδιδόμενων ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, καθορίζονται ως ακολούθως:

Αποστολή δικαιολογητικών εντός τριών (3) ημερών από την πρωτοκόλληση του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου στην Υπηρεσία.

Θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή τους από την οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην παράγραφο β αναφέρεται ότι μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών συνεπάγεται την πειθαρχική και αστική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.