Εντονος προβληματισμός για την πλατφόρμα S3

Εντονα προβληματισμένους άφησε τους δημάρχους ο Ευρωπαίος Επίτροπος  αρμόδιος για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, Johannes Hahn στην συνάντηση εργασίας που είχε μαζί τους στο πλαίσιο της ανάληψης της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Ο κ. Hahn επισήμανε ότι βασική επιδίωξη της Ε.Ε. κατά την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 είναι η χρηματοδότηση και ενίσχυση των καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων και ανέλυσε την Έξυπνη Στρατηγική Εξειδίκευσης (Smart Specialization Strategy), η οποία συνεπάγεται την ταυτοποίηση των οικονομικών δυνατοτήτων στο μέλλον, επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα υπάρχει αδυναμία διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Για το λόγο αυτό τόνισε είναι αναγκαία η ανάπτυξη συνεργασίας με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα με στόχο να επιτευχθεί η μεταφορά αυτών των ικανοτήτων και των γνώσεων προς την επιχειρηματικότητα.
Ο κ. Hans συνέδεσε την Αρχή της Εταιρικής Συμφωνίας με την Συμπαγή Πρόταση Χρηματοδότησης στον μεγάλο στόχο της καταπολέμησης της ανεργίας. Ομως τόνισε ότι αυτό παιρνάει μέσα από την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την πλατφόρμα S3.
Ετσι ο κ. Hans αφού επεσήμανε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αρνήθηκε να προβεί σε ανακατανομή κονδυλίων.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης κατά την τοποθέτησή του πρότεινε πολύ ορθώς το σχεδιασμό ενός εθνικού πολυταμειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την προώθηση της πολιτικής εδαφικής συνοχής και αειφόρου χωρικής ανάπτυξης με δικαιούχους τους Δήμους. Επιπλέον εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είχε καμία συμμετοχή στην προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου για το Σ.Ε.Σ. 2014–2020, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις τους προς τα αρμόδια υπουργεία.
Οπως φάνηκε από την συνάντηση υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος οι δήμοι να μείνουν εντελώς απ’ έξω από την νέα προγραμματική συμφωνία.
Πάντως δεν ήταν τυχαίο ότι στη συνάντηση εργασίας κλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν τους προβληματισμούς τους και τα αιτήματα τους για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Η συνάντηση εργασίας είχε σκοπό να δώσει το στίγμα και να προειδοποιήσει για την απαραίτητη προετοιμασία απορρόφησης της ΣΕΣ 2014-2020.
Τί είναι το Smart specialisation

Η Smart specialisation (έξυπνη εξειδίκευση) είναι μια νέα ιδέα για την πολιτική της καινοτομίας με στόχο την προώθηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα της έρευνας . Στόχος της είναι να ενισχύσει την Περιφερειακή Καινοτομία, προκειμένου να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη και ευημερία , επιτρέποντας στις περιφέρειες να εστιάσουν στις δικές τους δυνάμεις . Η έξυπνη εξειδίκευση αντιλαμβάνεται ότι η μεγάλη διασπορά των επενδύσεων σε μεγάλο εύρος και σε πολλούς τομείς αιχμής της τεχνολογίας, κινδυνεύει να περιορίσει το αποτέλεσμα σε κάθε περιοχή .
Μια έξυπνη στρατηγική εξειδίκευσης θα πρέπει να βασίζεται σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των περιφερειακών στοιχείων του πλεονεκτήματος και της τεχνολογίας . Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ανάλυση των πιθανών εταίρων σε άλλες περιοχές και να αποφευχθεί η άσκοπη επανάληψη. Η έξυπνη εξειδίκευση θα πρέπει να βασίζεται σε μια ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων, των δημόσιων οργανισμών και των ιδρυμάτων έρευνας.
Για να προωθήσει την ιδέα της έξυπνης εξειδίκευσης, η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης, ανακοίνωσε τη δημιουργία της πλατφόρμας S³Platform, του 2010 με τίτλο «Η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη της Ευρώπης του 2020» . Η πλατφόρμα αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη , την εφαρμογή και την αναθεώρηση των περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, και να βοηθήσει τις περιφέρειες να καθορίσουν δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

http://ec.europa.eu/research/regions/index_en.cfm?pg=smart_specialisation
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home;jsessionid=07ZRSSJC4fyQL2yMQRyvRn8yYMGSjB42Ql4rSnMpXz5rmp417yvQ!1607815802!1389513154486