Προτάσεις για τα μαγαζιά από τον Συμπαραστάτη της Αθήνας

Προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου νόμιμης λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, διατυπώνει με πρότασή του προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.

Τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί αφορούν την δυσχέρεια εφαρμογής του πολύπλοκου και κάποτε ασαφούς θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση, την ακύρωση σχετικών αποφάσεων των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, την ειδική αδειοδότηση για την χρήση μουσικής και την παράταση του ωραρίου της, την αντικατάσταση άδειας και το κενό στο στάδιο του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας, λόγω της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας από τον νομοθέτη.

Λύσεις που προτείνονται από το Συμπαραστάτη είναι μεταξύ άλλων:

– ενημέρωση πολιτών κι επιχειρήσεων για το ακριβές πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων

– ενημέρωση Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συντονισμός με αυτήν για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων – κίνηση της διαδικασίας για τον καθορισμό χρήσεων γης σε περιοχές που δεν υπάρχουν σχετικές προβλέψεις

– επίσημη διαβούλευση πριν από κάθε γενική απόφαση που αφορά τα Κ.Υ.Ε. – συμμετοχή νομικού συμβούλου του Δήμου Αθηναίων στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων

– σύναψη συμφωνίας με την Ελληνική Αστυνομία για τον έλεγχο νόμιμης λειτουργίας των Κ.Υ.Ε.

– διαδικτυακή ανάρτηση πρόσθετων στοιχείων

– εισήγηση νέων ρυθμίσεων προς τον νομοθέτη για απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης με παράλληλη ενίσχυση της ελεγκτικής και κυρωτικής αρμοδιότητας.