Δυνατότητα ανάθεσης στην μεταφορά μαθητών

metafor_amathiton

Δυνατότητα ανάθεσης στη μεταφορά μαθητών, ακόμη και όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί, δίνει στις Περιφέρειες τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την τροπολογία, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για την μεταφορά των μαθητών για την επικείμενη σχολική χρονιά, έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ” εξαίρεση των διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και όχι πέραν της 28.2.2015.

Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί μειοδότες, η Οικονομική Επιτροπή, μπορεί να αναθέτει για το ίδιο χρονικό διάστημα την εκτέλεση των δρομολογίων κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού. Με την ολοκλήρωση των αρχικών διαγωνισμών, οι παραπάνω συμβάσεις λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, όπως ορίζει η τροπολογία.

Επίσης για τις διαδικασίες μεταφοράς μαθητών, αίρεται σε μόνιμη βάση η απαγόρευση η οποία ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 118/2007, για την προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών και λοιπών συναφών διαδικασιών κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 20 Αυγούστου

Θυμίζουμε ότι με τα άρθρα 7 και 9 του ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τον τόπο κατοικίας τους στο σχολείο όπου φοιτούν και αντίστροφα, αποδόθηκε στις Περιφέρειες. Στη συνέχεια δημοσιεύτηκε η αρ.24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω ρύθμισης.