Τα ΚΕΠ επικυρώνουν τα δικαιολογητικά για τους Παιδικούς Σταθμούς

kep

Από την ΕΕΤΑΑ διευκρινίστηκε ότι τα ΚΕΠ οφείλουν να επικυρώνουν τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που θα υποβάλλονται από τους Φορείς και τους Ωφελούμενους του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» για το σχολικό έτος 2014 – 2015.
Η επιτολή που στάλθηκε από την ΕΕΤΑΑ προκλήθηκε ύστερα από διαφωνία και άρνηση ορισμένων ΚΕΠ σε διάφορους δήμους να επικυρώσουν τα αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Ετσι η ΕΕΤΑ με επιστολή της διευκρινίζει ότι κατόπιν ερωτημάτων που ετέθησαν υπόψη μας διευκρινίζουμε, σύμφωνα και με την από 4/07/2014 έγγραφη ενημέρωση της Δ/νσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απεστάλη στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., διευκρινίζεται ότι τα ΚΕΠ οφείλουν να επικυρώνουν τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που θα υποβάλλονται από τους Φορείς και τους Ωφελούμενους του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2014 – 2015, διότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δεν εμπίπτει στους υπόχρεους φορείς του άρθρου 1 του ν.4250/2014.