Τέσσερις οι άξονες αναδιοργάνωσης του Κώδικα

Σε τέσσερις άξονες θα κυμανθεί η αναδιάρθρωση που ετοιμάζεται νομοθετικά για τον Καλλικράτη σύμφωνα με όσα περιληπτικά αποκάλυψε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αργύρης Ντινόπουλος σε σχετική ερώτηση στην Βουλή.
Πρώτος άξονας η στρατηγική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δράσεις, όπως η βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Δήμων, ο εξορθολογισμός της διαχείρισης των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η βελτίωση της ποιότητας στρατηγικού σχεδιασμού των Δήμων,
Δεύτερος άξονας η λειτουργική αναδιοργάνωση των Δήμων με, δράσεις απλούστευσης των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δήμων, αναδιοργάνωσης των οργανωτικών τους Μονάδων, καθώς και αναβάθμισης των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων,
Τρίτος άξονας που αφορά στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους, μέσα από την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες,
Τέταρτος άξονας που αφορά στην προετοιμασία και υποστήριξη των Δήμων για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Ειδικές δράσεις θα υλοποιηθούν ενδεικτικά για την υποστήριξη των νησιωτικών και ορεινών Δήμων καθώς και για την περαιτέρω προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης σε τοπικό επίπεδο. Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν μέσω της προώθησης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και απλούστευσης της εποπτείας που ασκεί η Κεντρική Διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οπως είπε ο Υπουργός Τέλος, το Σχέδιο Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, έχει υποβληθεί προς διαβούλευση στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) καθώς και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.