Υποβολή οικονομικών στοιχείων για ΝΠΔΔ ζητάει επειγόντως το Υπουργείο

ypes

Στη δημοσιότητα έβγαλε το Υπουργείο τα Νομικά Πρόσωπα των δήμων που δεν έχουν υποβάλει στην βάση δεδομένων τα Οικονομικά τους στοιχεία για το Α’ τριμήνου 2016 .
Το υπουργείο έστειλε επιστολή με την ένδειξη ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ υπενθυμίζοντας τα σχετικά έγγραφα:
1. Οι αρίθμ 74712/29-12-2010 και 74713/29-12-2010 α̟ποφάσεις του Υ̟πουργού Εσωτερικών,
Α̟ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά με την υ̟ποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία ̟εριφερειών» του Υ̟ουργείου Εσωτερικών.
2. Το υ̟’αρίθμ. Γ1/410/10-05-2016 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την υ̟ποβολή οικονομικών στοιχείων των Νομικών Προσώ̟πων της Το̟πικής Αυτοδιοίκησης.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της ΕΛΣΤΑΤ και στο ̟λαίσιο της υ̟οχρέωσης της Χώρας για α̟ποστολή τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων, οι δήμοι θα πρέπει να ενημερώσουν τα Νομικά του Πρόσω̟πα για την ορθή και ̟λήρη υ̟ποβολή των στατιστικών δελτίων των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ μηνός Μαρτίου 2016 (εάν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) ή α’ τριμήνου 2016 (εάν δεν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) στη βάση δεδομένων ̟που τηρείται στο Υ̟ουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (βάση ΥΠΕΣ∆Α-ΕΕΤΑΑ).

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υ̟ποβολής έχει παρέλθει και οι υ̟πόχρεοι Φορείς θα πρέπει να ενσωματώσουν τα οικονομικά τους στοιχεία το αργότερο έως την 27η Μαΐου 2016.
Κατά τη διαδικασία υ̟οβολής, ιδιαίτερη ̟προσοχή θα ̟πρέ̟πει να δοθεί :
Στην ορθή συμ̟λήρωση τωνστοιχείων ∆ιαθεσίμων, ∆ανείων καιΥ̟οχρεώσεων.
Στην κατηγορία «Υ̟ποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης», στην ο̟ποία καταγράφονται το σύνολο των βραχυ̟πρόθεσμων και μακρο̟πρόθεσμων α̟πλήρωτων υ̟ποχρεώσεων του Φορέα ̟προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, είτε υ̟πάρχει διακανονισμός /ρύθμιση της ̟πληρωμής σε δόσεις, είτε όχι.
Στη μη συμ̟πλήρωση αρνητικών μεγεθών(αριθμών).

Στο σημείωμα  ε̟πισυνά̟τεται Παράρτημα με τους φορείς οι ο̟ποίοι δεν έχουν υ̟ποβάλλει τα σχετικά οικονομικά στοιχεία.

Ολο το σημείωμα με τους φορείς μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr17007-16052016.pdf