Μέχρι 1η Σεπτεμβρίου οι προτάσεις για το Europe for Citizens

 

Η πρώτη Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τους δήμους που σκοπεύουν να χρηματοδοτηθούν για πρωτοβουλίες μέσα από το προγράμματα Europe for Citizens 2014 – 2020

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ενεργού ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη και την μείωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και της Ε.Ε. μέσα από τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας πολιτών-οργανισμών από διάφορες χώρες και η προώθηση της Ευρωπαϊκής συνοχής.
Στο δεύτερο σκέλος του προγράμματος Δημοκρατική Συμμετοχή, η Ε.Ε.  χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες Αδελφοποίησης και Δικτύων Πόλεων.

Η αδελφοποίηση είναι ισχυρός δεσμός και σημαντικό εργαλείο για τους δήμους. Ως εκ τούτου το δυναμικό των δικτύων που δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών αδελφοποίησης πόλεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη θεματικής και μακρόχρονης συνεργασίας των πόλεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων τα οποία είναι σημαντικά για την εξασφάλιση διαρθρωμένης, έντονης και πολύπλευρης συνεργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προγράμματος. Δίνεται προτεραιότητα σε δίκτυα με στόχο τα θέματα ετήσιας προτεραιότητας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμοί, ΜΚΟ, Σύνδεσμοι και Σωματεία.

Οι προτεραιότητες για φέτος είναι:
Α) Συζήτηση για τον Ευρωσκεπτικισμό
Β) Αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης
Γ) Καταπολέμηση του στιγματισμού μεταναστών
Δ) Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης

Το μέγιστο ποσό για κάθε δράση είναι 25.000 για τις Αδελφοποιήσεις και 150.000 για τα Δίκτυα των Πόλεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

ΠΗΓΗ: Δελτίο διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης