Με τροπολογία μία ένωση γονέων σε κάθε δημοτική ενότητα

Τροπολογία   για τις Οργανώσεις γονέων, κατατέθηκε στο  προς ψήφιση, στη Βουλή, νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» με την οποία επιτρέπεται να ιδρύονται Ενώσεις Γονέων σε κάθε δημοτική ενότητα.

Ειδικότερα η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας έχει ως εξής:

Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζονται προβλήματα αναφορικά με τη λειτουργία των οργανώσεων γονέων (ενώσεων γονέων και ομοσπονδιών γονέων), τα οποία έχουν προκληθεί από την εφαρμοστέα διάταξη του άρθρου 53 του ν.1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, στην ισχύουσα διάταξη προβλέπεται ότι οι σύλλογοι γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος συγκροτούν μόνο μία ένωση γονέων, ενώ οι ενώσεις γονέων κάθε νομού ή τέως νομαρχιακού διαμερίσματος συγκροτούν ομοίως μία ομοσπονδία γονέων.

Επειδή σε χρόνο μεταγενέστερο της θέσπισης της ανωτέρω διάταξης μεταβλήθηκε ουσιωδώς το σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας της αυτοδιοίκησης με το ν.3852/2010 (Α’ 87),  προέκυψε το φαινόμενο να υφίσταται μόνο μία ένωση γονέων σε επίπεδο Δήμου.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το τεράστιο μέγεθος των Καλλικρατικών Δήμων έχει ως αναγκαία συνέπεια να αδυνατεί το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης γονέων ή της ομοσπονδίας γονέων να ασκεί προσήκουσα  εποπτεία επί του συνόλου των πολυσχιδών προβλημάτων των σχολικών μονάδων.

Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν από το πλήθος των σχολικών μονάδων καθώς και από την μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Επιπλέον, τονίζεται ότι οι γονείς συμμετέχουν εθελοντικά και χωρίς καμία αποζημίωση στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, με αποτέλεσμα η μεγάλη απόσταση να επιφέρει σε αυτούς σημαντική οικονομική επιβάρυνση λόγω της ανάγκης μετακίνησής τους.

Ως εκ τούτου, είναι πρόδηλο ότι η ύπαρξη τόσο περιορισμένου αριθμού οργανώσεων γονέων σε σχέση με τις υφιστάμενες σχολικές μονάδες δυσχεραίνει ουσιωδώς τη λειτουργία των οργανώσεων γονέων και την εν γένει συνέχιση του τόσο ουσιώδους θεσμού για τα παιδιά και τους γονείς.

Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση και επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, εναρμονιζόμενη αφενός με το ισχύον σύστημα αυτοδιοίκησης, αφήνοντας ελεύθερο το δικαίωμα στις υπάρχουσες ενώ σεις ή ομοσπονδίες να αποφασίσουν, αν θα συγχωνευθούν στα όρια του Δήμου ή της Περιφέρειας ή θα παραμείνουν ως έχουν .

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο…
Οργανώσεις γονέων

1. Η  παράγραφος 3 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
   «3. Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων του ίδιου Δήμου  ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής  Κοινότητας συγκροτούν μία ένωση γονέων. Οι υφιστάμενες ενώσεις γονέων ή οι σύλλογοι γονέων δύνανται να αποφασίσουν τη συγκρότηση ένωσης γονέων στο πλαίσιο του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής  Κοινότητας ή Δημοτικής Κοινότητας. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές, ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γονέων με έναν εκπρόσωπο».  

  1. Η παράγραφος  4 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
         «4. Οι ενώσεις γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας συγκροτούν μια ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Αν οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην ένωση είναι λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο».

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
     «5. Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συνομοσπονδία. Κάθε ομοσπονδία εκπροσωπείται σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους πεντακόσιους μαθητές των σχολείων, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές και των οποίων οι σύλλογοι είναι μέλη των ενώσεων της ομοσπονδίας και συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων αυτών είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακόσιους, η οικεία ομοσπονδία εκπροσωπείται στη συνομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο».

  1. Η παράγραφος 11 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
         «11. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις συλλόγων γονέων, οι ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων και η συνομοσπονδία διεξάγουν εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών διοικήσεων. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων. Προηγούνται οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των διοικήσεων των συλλόγων γονέων και έπονται οι εκλογικές διαδικασίες για τη ανάδειξη των διοικήσεων των υπερκείμενων οργανώσεων. Οι εκλογικές διαδικασίες κάθε οργάνωσης γονέων πρέπει να ολοκληρώνονται εντός των παρακάτω προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την οργάνωση της υπερκείμενης βαθμίδας. Αναλυτικά οι εκλογές λαμβάνουν χώρα, κάθε δύο (2) έτη, ως εξής:

α) Για τους συλλόγους γονέων, από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε ζυγού έτους.

β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων, από 1 έως και 31 Μαρτίου κάθε μονού έτους.

γ) Για τις ομοσπονδίες γονέων,  από 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου κάθε μονού έτους.

δ) Για την ανώτατη συνομοσπονδία,  από 1 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου κάθε μονού έτους.»