Δεύτερη κατανομή voucher στους Παιδικούς Σταθμούς

 
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  Α.Ε.
στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017,έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου8 της με αριθμό 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166/22-6-2016  ΚΥΑ, όπως ισχύει:
καλεί τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016  που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.για το σχολικό έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.
Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η σχετική βεβαίωση του Φορέα/Δομής πρέπει να υποβληθούν, σε αρχεία μορφής pdf στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση: [email protected].,
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής :25/9/2016 και ώρα 23.59μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω έντυπα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα :
1.    ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ για τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» (voucher),  και
2.    ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ του φορέα/δομήςγια κάθε παιδί, ότι διαθέτει θέση στη συγκεκριμένη Δομή και Κατηγορία
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα χορηγήσει voucher στους ανωτέρω υποψήφιους σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργήσει, μέχρι την εξάντληση του  προϋπολογισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι με αρ. πρωτ. 3070/11-7-2016  Πρόσκλησης.

Την πρόσκληση υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος