Εκκρεμότητες για τους διορισμούς των ανταποδοτικών ζητά το ΥΠΕΣΔΑ

ypes

Να προσδιορίσουν οι εκκρεμότητες διορισμών κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, για Δήμους και οι Περιφέρειες που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες χητά με εγκύκλιό του το ΥΠΕΣ.

Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της υπ’αριθμ. 2/1523/18-1-2016 (ΑΔΑ: 6ΡΥΗ465ΦΘΕ-ΖΓΕ) εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, και σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν οι ίδιοι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ανταποκρίθηκαν σε αυτή, η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. προέβη στην καταγραφή των εκκρεμοτήτων διορισμών, που προέρχονται από οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών, που είχαν διενεργηθεί από το Α.Σ.Ε.Π. και αφορούν, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ.
Οι εν λόγω καταγραφείσες εκκρεμότητες διορισμών από το σύνολο των φορέων, εξαιρουμένων των Περιφερειών, αποτυπώνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, που συνοδεύει την εγκύκλιο του Υπουργείου.
Εν συνέχεια, με το άρθρο 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκαν από την αναστολή διορισμών, που προβλέπεται στην περίπτωση 3 της παρ. στ’, υποπαρ. στ1 του ν. 4093/2012, οι διορισμοί και προσλήψεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, μη απαιτούμενης, για την πρόσληψη αυτών, της απόφασης κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010.
Παράλληλα, με την υπ΄ αριθμ. 9/8402/16-3-2016 (ΑΔΑ: ΩΕ1Χ465ΦΘΕ-ΠΨΙ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., κλήθηκαν οι Φορείς να προβούν άμεσα στην ολοκλήρωση των διορισμών των επιτυχόντων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ παλαιότερων προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προς κάλυψη των κενών θέσεων στις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 23-26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 όπως ισχύει).
Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να γνωρίζει το Υπουργείο ποιες από τις καταγραφείσες εκκρεμότητες διορισμών των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ απομένουν προς έκδοση απόφασης κατανομής, θα πρέπει να εντοπιστούν στις εκκρεμότητες που αποτυπώνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, εκείνες που αφορούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Φορέων.
Για το σκοπό αυτό, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και η αρμόδια Υπηρεσία του καλεί τους Ο.Τ.Α. να συμπληρώσουν τον Πίνακα 2, που επισυνάπτεται στην εγκύκλιο και να τον αποστείλουν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην υπηρεσία.

Εδώ θα βρείτε την εγκύκλιο
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk21-20092016.pdf