Και οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων των δήμων από το Μητρώο

ypes3my

Οχι μόνο οι Διοικητικοί Γραμματείς στους Δήμους, αλλά και οι Πρόεδροι και οι Αντιπρόεδροι των Νομικών Προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών θα επιλέγονται από το  Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Καλλικράτη.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 8 αναφέρει:
Θέσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα που στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου –
Διαδικασία επιλογής

 1. α) Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφαλής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ Α΄ και β΄ βαθμού, των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση και στους Δημάρχους και Περιφερειάρχες αντίστοιχα, επιλέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3.

Και παρακάτω αναφέρει επίσης:

β) Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφαλής των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τις ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ Α΄ και β΄ βαθμού επιλέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3.

«1. Για την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον οικείο Υπουργό, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου, Δήμου ή Περιφέρειας και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Το κατά το άρθρο 10 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό/ Δήμαρχρο ή Περιφερειάρχη, εισήγηση με τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους, μέχρι ένας (1) εκ των οποίων θα μπορεί να επιλέγεται μεταξύ των υποψηφίων που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού/ Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για την επιλογή των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων, το Ε.Σ.Ε.Δ. λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, κυρίως, τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με το προβλεπόμενο περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης και την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Το Ε.Σ.Ε.Δ. συνεκτιμά την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον δέκα (10) υποψήφιοι για κάθε θέση, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι (6) πρέπει να είναι υποψήφιοι, μέλη του Μητρώου του άρθρου 1. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται με την εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. στον Υπουργό/ Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3). Στην περίπτωση αυτή το Ε.Σ.Ε.Δ. υποβάλλει εισήγηση με το σύνολο των υποψηφίων.»

  [2. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή αν ο Υπουργός/ Δήμαρχος ή Περιφερειάρχη κρίνει, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Δ., ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της θέσης που έχει προκηρυχθεί, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα. Για την επιλογή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1].

Εντωμεταξύ ανακοίνωση κατά της πρότασης του ΥΠΕΣΔΑ εξέδωσαν από κοινού οι δήμαρχοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης κ.κ. Καμίνης και Μουτάρης. Στη ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι «Η εμφύτευση Γενικών Γραμματέων στους δήμους, μέσω διορισμού τους από την κυβέρνηση, αποτελεί νόθευση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των τοπικών κοινωνιών. Είναι, συνεπώς, εκ προοιμίου απαράδεκτη ακόμη και η συζήτηση μιας τέτοιας πρότασης».

Παρακάτω το πλήρες κείμενο της πρότασης:

1. Συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), που υπάγονται σε κάθε Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό αντίστοιχα. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς αναλαμβάνουν την εκτέλεση και διοικητική εφαρμογή της πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
1α. Περαιτέρω, Συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων στους Δήμους με πληθυσμό άνω των …………………..και τις Περιφέρειες της Χώρας, που υπάγονται σε κάθε Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς αναλαμβάνουν την εκτέλεση και διοικητική εφαρμογή της πολιτικής του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου.

 2. Περαιτέρω, συνιστώνται με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) θέσεις Τομεακών Γραμματέων, ως προϊσταμένων των Γενικών Γραμματειών του άρθρου 51 του π.δ. 63/2005 (A` 98) και των Γενικών Γραμματειών που έχουν συσταθεί με άλλες διατάξεις, καθώς και θέσεις Ειδικών Τομεακών Γραμματέων, ως προϊσταμένων των ενιαίων διοικητικών τομέων του άρθρου 53 του π.δ. 63/2005 (A` 98) και των Ειδικών Γραμματειών που έχουν συσταθεί με άλλες διατάξεις.

 3. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς της παραγράφου 1 και 1α, καθώς και οι Τομεακοί και Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς της παραγράφου 2 τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών, των οποίων προΐστανται, και επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.

 4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων καθώς και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και ο τρόπος άσκησής τους, όπως επίσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόματα των θέσεων των παρ. 1 και 2.»

 *** Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 170 παρ.1        ν.4389/2016,ΦΕΚ Α 94/27.5.2016.

Άρθρο 8
Θέσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα που στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου –
Διαδικασία επιλογής

 1. α) Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφαλής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ Α΄ και β΄ βαθμού, των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση και στους Δημάρχους και Περιφερειάρχες αντίστοιχα, επιλέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3. Όπου στις οικείες διατάξεις των ως άνω νομικών προσώπων προβλέπονται θέσεις εκτελεστικών καθηκόντων, αυτές πληρούνται από μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καθώς και υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3.

 Τα λοιπά μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ως άνω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση επιλέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3, πλην ενός μέλους του συλλογικού οργάνου διοίκησης του οποίου η επιλογή και ο ορισμός ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου.

 β) Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφαλής των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τις ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ Α΄ και β΄ βαθμού επιλέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3.

 Όπου στις οικείες διατάξεις των ως άνω νομικών προσώπων προβλέπονται θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτές πληρούνται από μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καθώς και υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3.

 Τα λοιπά μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ως άνω νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, καθώς και των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ Α΄ και β΄ βαθμού, επιλέγονται από το Μητρώο του άρθρου 1, καθώς και από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ύστερα από
δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής των παραγράφων 2 και 3, πλην ενός μέλους του συλλογικού οργάνου διοίκησης του οποίου η επιλογή και ο ορισμός ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου.

 Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις προβλέπεται επιλογή αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 και δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή αν το αποφασίζον όργανο κρίνει κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Δ. ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της θέσης που έχει προκηρυχθεί, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.

 2. Η επιλογή των υποψηφίων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, πλην του μέλους που η επιλογή του ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου, πραγματοποιείται, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο Υπουργό. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου και του Α.Σ.Ε.Π. επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Το Ε.Σ.Ε.Δ. αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό εισήγηση με τον τριπλάσιο αριθμό προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων Συμβούλων και των εν γένει επικεφαλής των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και πίνακα με τον διπλάσιο αριθμό προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις λοιπών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο Υπουργός επιλέγει υποχρεωτικά μεταξύ των περιλαμβανομένων στην εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. και ο διορισμός διενεργείται με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Για την επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων, το Ε.Σ.Ε.Δ. λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, ιδίως, τα τυπικά προσόντα τους, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα της θέσης που προκηρύσσεται και την προηγούμενη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Το Ε.Σ.Ε.Δ. συνεκτιμά την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον ο τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων για κάθε προς πλήρωση θέση. Για τη συνέντευξη τηρείται πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται με την εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. στον Υπουργό. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος από τον αριθμό υποψηφίων που προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια.

 3. Για τους διορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7.

 4. Ειδικά τα όργανα διοίκησης φορέων ειδικού καλλιτεχνικού, πολιτιστικού και αθλητικού σκοπού που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνεχίζουν να ορίζονται ή να υποδεικνύονται σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους. Οι θέσεις των Καλλιτεχνικών Διευθυντών, καθώς και οι θέσεις με αρμοδιότητες ειδικού πολιτιστικού σκοπού Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών των ανωτέρω φορέων μπορεί να πληρούνται με διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης ή δημόσιας διεθνούς πρόσκλησης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα απαιτούμενα για την προκηρυσσόμενη θέση ειδικά προσόντα, η διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 5. Ο ορισμός του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) εξακολουθεί να διέπεται από τις ισχύουσες για τον Ε.Ο.Τ. διατάξεις.

Άρθρο 7
«Διαδικασία επιλογής Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων,
Τομεακών Γραμματέων και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων».

*** Ο τίτλος του άρθρου 7,ο οποίος είχε αντικατασταθεί  με τη παρ. 1 άρθρου 72        Ν.4370/2016,ΦΕΚ Α 37/7.3.2016, αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 170 παρ.2
       Ν.4389/2016,ΦΕΚ Α 94/27.5.2016.

«1. Για την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον οικείο Υπουργό, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου, Δήμου ή Περιφέρειας και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Το κατά το άρθρο 10 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό/ Δήμαρχρο ή Περιφερειάρχη, εισήγηση με τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους, μέχρι ένας (1) εκ των οποίων θα μπορεί να επιλέγεται μεταξύ των υποψηφίων που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού/ Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για την επιλογή των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων, το Ε.Σ.Ε.Δ. λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, κυρίως, τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με το προβλεπόμενο περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης και την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Το Ε.Σ.Ε.Δ. συνεκτιμά την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον δέκα (10) υποψήφιοι για κάθε θέση, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι (6) πρέπει να είναι υποψήφιοι, μέλη του Μητρώου του άρθρου 1. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται με την εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. στον Υπουργό/ Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3). Στην περίπτωση αυτή το Ε.Σ.Ε.Δ. υποβάλλει εισήγηση με το σύνολο των υποψηφίων.»

*** Η παρ.1  αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 170 παρ.3
       Ν.4389/2016,ΦΕΚ Α 94/27.5.2016.

  [2. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή αν ο Υπουργός/ Δήμαρχος ή Περιφερειάρχη κρίνει, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Δ., ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της θέσης που έχει προκηρυχθεί, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα. Για την επιλογή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1].

*** Η παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 170 παρ.4 Ν.4389/2016,ΦΕΚ Α 94/27.5.2016.

 3. Όσοι επιλέγονται για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων διορίζονται με θητεία τεσσάρων (4) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική θητεία στις ανωτέρω θέσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη.

 4. Αυτοί που διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 6 παύονται από τα καθήκοντά τους πριν από τη λήξη της θητείας τους με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, εάν συντρέξουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

«Η θητεία των ανωτέρω λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση κατάργησης της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί ή της οργανωτικής δομής της οποίας προΐστανται.»

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.4 προστέθηκε με το άρθρο 170 παρ.5
       Ν.4389/2016,ΦΕΚ Α 94/27.5.2016.

 5. Σε περίπτωση κένωσης των θέσεων του άρθρου 6 για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται εκ νέου και αυτός που επιλέγεται διορίζεται για πλήρη θητεία.

 6. Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση του διορισμού και εξετάζονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή τους.