Σε προδιαβούλευση η Ανοικτή και Συμμετοχική Διακυβέρνηση

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε προδιαβούλευση το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα ρυθμίζει τα θέματα της Ανοικτής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης.
Το νομοθετικό πλαίσιο αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση καναλιών ουσιαστικής και άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να είναι σε θέση να ενημερώνεται με απλό τρόπο για τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης που τον αφορούν αλλά και να τις διαμορφώνει σύμφωνα με τις ανάγκες του έτσι ώστε αυτές να πάψουν να είναι χρονοβόρες και εν τέλει αναποτελεσματικές.
Ταυτόχρονα, έρχεται να καλύψει την απουσία μίας συνολικής στρατηγικής, παρά τις διάφορες ενέργειες που έχουν κατά καιρούς γίνει και οι οποίες παραμένουν αποσπασματικές.
Οι αξίες και οι στόχοι της Ανοικτής Διακυβέρνησης συνιστούν προτεραιότητα που διαπερνά τη στρατηγική και τους στόχους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά και της Ελληνικής Διοίκησης στο σύνολο της.
Η συμμετοχικότητα, η διαφάνεια, η ακεραιότητα και η λογοδοσία, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας,  συνιστούν θεμελιώδεις αρχές και τον ακρογωνιαίο λίθο για τη χάραξη και άσκηση εθνικών πολιτικών.
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να παρακολουθεί τα νέα δεδομένα, να είναι ευέλικτη και προσαρμοστική στις αλλαγές και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ταυτόχρονα καλείται να επανακαθορίσει το ρόλο της να εκσυγχρονίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και να αναβαθμίσει το είδος αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο.
Μέσω του νέου θεσμικού πλαισίου, επιχειρείται η διασύνδεση ανάμεσα σε υφιστάμενα εργαλεία και δυνατότητες με νέα που θα δημιουργηθούν ώστε να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, η διαφάνεια και η λογοδοσία του κράτους καθώς και η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εφαρμογής αυτών.
Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συνδράμουν στη διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την Ανοικτή Διακυβέρνηση μέσω της υποβολής προτάσεων στα ερωτήματα που αντιστοιχούν σε κάποιους από τους σημαντικότερους στόχους πολιτικής της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας εδώ.
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/εισαγωγή-νομοθετικών-ρυθμίσεων-για-τ/

Η ενεργή συμβολή κάθε ενδιαφερόμενου είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μίας σύγχρονης και ανοικτής δημόσιας διοίκησης, η οποία δρα στη βάση μίας ουσιαστικής σχέσης εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης με τον πολίτη.