Ξεκινάει η λειτουργία του «Μητρώου Επιχορηγουμένων Φορέων» στο πρόγραμμα Διαύγεια»

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου Επιχορηγουμένων Φορέων» στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας επιχειρείται η περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών από Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.   
Το πλέγμα αυτό των διατάξεων έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος Διαύγεια μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων που εμφανίζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση καθώς και με την απαγόρευση περαιτέρω επιχορήγησης στην περίπτωση που οι υπόχρεοι φορείς δεν προβούν στην δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών τους.
Ως εκ τούτου το ΥΠΕΣΔΑ ενημερώνει για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr/. Και υπενθυμίζει ότι, βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016, ΦΕΚ Β’ 1507) η καταληκτική ημερομηνία για την δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών είναι η 31.10.2016.