Διευκρινίσεις σχετικά με την ολοκλήρωση διορισμού των επιτυχόντων της Προκήρυξης 1ΕΓ 2016

ypes

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΣΔΑ: Κατόπιν υποβολής αιτήσεων θεραπείας υποψηφίων και εξέτασής τους από το αρμόδιο Τμήμα του Α.Σ.Ε.Π., ανασυντάχθηκαν οι πίνακες διοριστέων, κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΓ/2016, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. με αποτέλεσμα κάποιοι από τους διοριστέους να αλλάζουν φορέα διορισμού.
Μετά τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σύμφωνα με τον αρχικό πίνακα διοριστέων, οι φορείς βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των διορισμών (αναζήτηση δικαιολογητικών, έλεγχος γνησιότητας αυτών κλπ), στις περιπτώσεις που προκύπτει αλλαγή φορέα διορισμού για διοριστέους που τους είχαν διατεθεί, οφείλουν να αποστείλουν αμελητί στους νέους φορείς διορισμού των εν λόγω διοριστέων βάσει των ανασυνταγμένων πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 1ΕΓ/2016, τους φακέλους τους με όλα τα μέχρι στιγμής υποβληθέντα δικαιολογητικά και έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού τους.  Είναι αυτονόητο στις περιπτώσεις μη αλλαγής φορέα διορισμού η σχετική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα.
Αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο προκειμένου το Υπουργείο μας να διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των διορισμών που ολοκληρώνονται έτσι ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα να προβεί στον προγραμματισμό των διορισμών που θα διενεργηθούν τα επόμενα έτη για την κάλυψη επιτακτικών της δημόσιας διοίκησης.
Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση» προβλέπεται ότι : « Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού ή πρόσληψης εντός τριών (3) μηνών, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης κατανομής…».