Λίστες για την συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων

Εγκύκλιο με θέμα: Ενέργειες για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018 έστειλε στις αρμόδιες διευθύνσεις της δημόσιας διοίκησης ο Αν. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Χρ. Βερναρδάκης.

Στην εγκύκλιο ο κ. Βερναρδάκης σημείωνει ότι:
Δεδομένου ότι η θητεία των μελών των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016 (άρθρα 146Α, 146Β του ν. 3528/2007 όπως ισχύει και άρθρο πέμπτο του ν. 4057/2012) επισημαίνονται τα εξής:
1. Κάθε Υπουργείο, Ν.Π.Δ.Δ. και Περιφέρεια που έχει ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και οι Δήμοι κάθε περιφερειακής ενότητας, εντός της οποίας εδρεύει το αρμόδιο για το προσωπικό τους Πειθαρχικό Συμβούλιο καλούνται όπως προβούν άμεσα στην κατάρτιση κατάστασης με τα ονόματα όλων των προϊσταμένων Διευθύνσεων, των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.
Η κατάσταση πρέπει να είναι σε μορφή excel και να περιέχει τα εξής στοιχεία:
-ονοματεπώνυμο,
-κλάδο,
-βαθμό
-αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
-αριθμό σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας με την Υπηρεσία.
Η Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού κάθε Υπουργείου παρακαλείται όπως διαβιβάσει άμεσα την παρούσα στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ τα οποία αφορά και κατόπιν όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη συγκεντρωτική αποστολή των καταστάσεων με τα ονόματα των Διευθυντών των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και των εποπτευομένων ΝΠΔΔ, με ειδική κατηγοριοποίηση ανά συσταθέν πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο αφορούν, στον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται όπως διαβιβάσει άμεσα την παρούσα στους Δήμους τους οποίους αφορά και κατόπιν όπως συγκεντρώσει τις καταστάσεις από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη συγκεντρωτική αποστολή τους, με ειδική κατηγοριοποίηση ανά συσταθέν πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο αφορούν, στον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2. Οι Δήμοι των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, πλην της περιφερειακής ενότητας Νήσων, καλούνται όπως καταρτίσουν κατάσταση με τα ονόματα όλων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.
Η κατάσταση πρέπει να είναι σε μορφή excel και να περιέχει τα εξής στοιχεία:
-ονοματεπώνυμο,
-κλάδο,
-βαθμό
-αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
-αριθμό σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας με την Υπηρεσία.
Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται όπως διαβιβάσει άμεσα την παρούσα στους Δήμους τους οποίους αφορά και κατόπιν όπως συγκεντρώσει τις καταστάσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και όπως μεριμνήσει για την εμπρόθεσμη συγκεντρωτική αποστολή τους σε αρχείο excel, συνοδευόμενη από έγγραφο στο οποίο θα διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις αυτές αφορούν τη συγκρότηση του Γ’ Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με συστημένη επιστολή στην εξής
Ταχ. Διεύθυνση: Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (υπόψιν κ. Προέδρου) Σπινθάρου & Φιλοξένου 2, Αθήνα – Νέος Κόσμος, 11636, Αττική καθώς επίσης και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]
3. Η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕ-ΟΤΑ παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες σχετικά με την υπόδειξη των εκπροσώπων τους στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και ειδικότερα α) δύο (2) εκπρόσωποι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, β) δύο (2) εκπρόσωποι της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ- ΟΤΑ).
Τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Σπινθάρου & Φιλοξένου 2, Αθήνα – Νέος Κόσμος, 11636, Αττική.