Τροπολογίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις στο νόμο για το χωροταξικό

Τροποποιήσεις του νόμου 4412 για τις δημόσιες συμβάσεις περιελάμβανε το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε από τη βουλή στις 21.12.2016, με τίτλο «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη»

Με τις τροπολογίες στο άρθρο 46 καταργούνται «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, μπαίνει όριο στο παράβολο των ενστάσεων 600 ευρώ, η προκαταβολή για τον ανάδοχο γίνεται έντοκη και στις απαλλοτριώσεις οικοπέδων η διαδικασία ανάθεσης ξεκινάει μετά τον καθορισμό της αποζημίωσης.