Εκδόθηκαν και τα πρότυπα διακηρύξεων έργων

erga_dromoi

Η ΕΑΑΔΗΣΥ  με την υπ’ αριθ. 182/2016/23.12.2016 (ΦΕΚ 4269/30.12.2016 τεύχος Β’) απόφασή της εξέδωσε πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Τα πρότυπα αυτά τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συμβάσεις άνω των ορίων) και 120 (για συμβάσεις κάτω των ορίων), λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω απόφασης.
Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα διακηρύξεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου.

Παράρτημα Α: Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του ν. 4412/2016.

Παράρτημα Β. Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016.

Παράρτημα Ι δείτε εδώ

Παράρτημα ΙΙ δείτε εδώ